Hemoragična groznica
Hemoragična groznica

Definicija

Hemoragična groznica nije jedinstveno oboljenje po etiologiji i epidemiologiji, nego predstavlja klinički sindrom. Glavni klinički simptomi su kratkotrajna temperatura sa opštim simptomima, krvarenja po koži, sluznicama i unutrašnjim organima i insuficijencija bubrega. Prema etiologiji, epidemiološkim i kliničkim karakteristikama hemoragičnu groznicu možemo podijeliti na četiri grupe:

  • Hemoragični neirozonefritis
  • Krimska hemoragična groznica
  • Omska hemoragična groznica
  • Denga hemoragična groznica

Epidemiologija

Epidemiologija hemoragične groznice nije još dovoljno proučena. Ova bolest vlada endemski a javlja se u obliku epidemija na Dalekom Istoku, Jugoistočnoj Aziji, Južnoj Americi, južnim pokrajinama Sovjetskog Saveza i jugoistočnoj Evropi. Na Ex-Yu prostorima su su opisane epidemije hemoragične groznice, od kojih je najveća bila u okolini Sarajeva 1967 godine. Rezervoar infekcije su divlji glodari, a bolest se prenosi preko insekata, ekskreta bolesnih životinja, a veoma rijetko direktno inokulacijom krvi oboljelog.

Etiologija

Uzročnici hemoragične groznice su virusi, najvjerovatnije iz grupe arbovirusa.

Patogeneza

Patogeneza ove bolesti je slabo poznata. Prema onome što se zna, radi se o toksičnom oštećenju endotela, proširenju i propustljivosti krvnih sudova. Kod umrlih bolesnika nađena su krvarenja na sluznici gastrointestinalnog trakta, bubrega, hipofize i drugih organa. zatim želatinozni edem u rahlom vezivnom tkivu retroperitoneuma i medijastinuma.

Klinička slika

Inkubacija kod hemoragične groznice je 12 do 16 dana. Tok bolesti se može podijeliti na tri faze:

  • febrilna faza se karakteriše kratkotrajnom temperaturom i opštim simptomima
  • Toksična faza hemoragičnim i bubrežnim simptomima
  • faza rekonvalescencije

Febrilna faza traje 3 do 6 dana. Glavni klinički simptomi su glavobolja, omaglica, bolovi u krstima, mišićima i opšta malaksalost. Nakon 4 do 5 dana temperatura pada litično, ali se opšte stanje bolesnika vidno pogoršava, i bolest postepeno prelazi u drugu toksičnu fazu.

Toksična faza: Bolovi u trbuhu, koji su se još pojavili koncem prve faze bolesti naglo se pojačavaju i slični su bolovima kod ileusa. Koža lica i vrata je hiperemična, kao suncem opaljena. Po leđima, postraničnim dijelovima grudnog koša i ekstremitetima, može se pojaviti ospa, ili veći krvni podlivi, zatim hematemeza ili melena. Krvni pritisak naglo pada i bolest se može naglo letalno završiti u šoku. U mokraći, pored mikrohematurije pojavljuje se i izrazita albuminurija, a količina urina se sve više smanjuje, sve do potpune anurije. Pored albuminurije u sedimentu se mogu naći hijalini i granulirani cilindri. Oliguriju i anuriju prati uremija i povišenje krvnog pritiska. U drugoj nedjelji bolesti pojavi se poliurija, koja može trajati nekoliko nedjelja.

Rekonvalenscencija kod teških bolesnika može biti produžena, ali sekvela na bubrezima nema.

Dijagnoza

Dijagnoza se za sada postavlja na osnovu kliničke slike, epidemioloških podataka i radiorenografije.

Diferencijalna dijagnoza

U početku bolesti u diferencijalnoj dijagnozi dolaze sve bolesti koje su karakterizirane kraćim febrilnim sindromom, a u toksičnoj fazi pjegavi tifus, meningokokna sepsa, purpura varioloza, leptospiroze, akutna leukoza, endemska nefropatija i druga oboljenja bubrega.

Terapija

Terapija je simptomatska, jer etiološke nema. Kod najtežih bolesnika može se dati i serum rekonvalescenata, a u fazi anurije umjetni bubreg.

Profilaksa

U endemskim krajevima dolazi u obzir uništavanje insekata i zaštita šumskih i ostalih radnika i vojnika od poljskih miševa, krpelja i komaraca.

Pored opisanih hemoragičnih groznica postoje i druge kao Argentinska i Bolivijska, a u najnovije vrijeme otkrivene su i nove bolesti, izazvane virusima, slične hemoragičnim groznicama. To su Marburška bolest, Lassa groznica i Ebola groznica.

Marburška bolest

Otkrivena je 1967 godine u Marburgu, gdje je prenesena iz Istočne Afrike preko majmuna koji su služili za laboratorijska ispitivanja. Oboljevalo je pretežno laboratorijsko osoblje. Uzročnik bolesti je virus srodan Rabdovirusu. Klinička slika je slična hemoragičnoj groznici.

Lassa groznica

Otkrivena je 1969 godine u Zapadnoj Africi. Odatle je prenesena u Evropu gdje se pojavilo više slučajeva, pretežno kao hospitalne infekcije. Uzročnik je virus koji spada u grupu Arena virusa. Inkubacija je jedna do dvije nedjelje. Bolest počinje postepeno temperaturom i opštim simptomima, a zatim se jave bolovi u guši, kašalj i probadanje u prsima. U drugoj nedjelji bolesti opšte stanje se još više pogoršava. Često se jave hemoragični simptomi, a početokom treće nedjelje bolest se može i letalno završiti pod slikom infekcioznog hipovolemičnog šoka. Letalitet je oko 40%. Terapija je simptomatska. Dolazi u obzir i serum rekonvalescenata koji su preboljeli Lassa groznicu.

Ebola groznica

Ova bolest je otkrivena tek 1976 godine u Africi. Izvor infekcije je bolesnik, a bolest se širi direktno, ili indirektno preko krvi, urina i stolice bolesnika. Uzročnik je virus srodan virusu marburške bolesti. Inkubacija je 15 do 20 dana.
Bolest počinje naglo visokom temperaturom, nauzeom i povraćanjem. Zatim se jave bolovi u trbuhu i proljev. Oko četvrtog dana bolesti pojavi se makulopapulozni osip, bolovi u grudnom košu i suh kašalj. Kod najtežih bolesnika izražen je hemoragični sindrom, sa krvarenjem po koži i sluznicama, pretežno gastrointestinalnog trakta. Smrt nastupa obično oko desetog dana bolesti radi hemoragije i hemoragičnog šoka. Kod preživjelih bolesnika rekonvalescencija je duga. Dijagnoza se postavlja na osnovu epidemioloških podataka, kliničke slike, izolacije virusa iz krvi i urina i elektronskom mikroskopijom. Dolaze u obzir i serološke pretrage, a najbolja je test indirektne imunofluorescencije. U terspiji dolazi u obzir plazma rekonvalenscenata i simptomatska terapija.