Pod anovulacionom metroragijom treba shvatiti neuredno i produženo krvarenje koje se javlja kod dugotrajne perzistencije De Graf ovog folikula i njime izazvane hiperestrogcnije.

Anovulaciona metroragija je najčešći oblik disfunkcionog krvarenja koje se naročito često vida u pubertetu i pred klimakterij um, ali ga ima i u generativnoj periodi žene. Za razliku od postovulacionih krvarenja koja su ciklična, anovulacione metroragije većinom su aciklične.

Javljaju se iznenada, bez prethodnih tegoba koje su inače često udružene sa menstruacijom. Intervali između pojedinih krvarenja su nejednaki, a sama krvarenja su često veoma obilna sa komadima ugrušane krvi. Obično su praćena manje ili više izraženom sekundarnom anemijom, što se vidi već na prvi pogled, po izgledu same bolesnice, a može se i dokazati pregledom periferne krvi, odnosno kontrolom broja eritrocita, određivanjem količine hemoglobina i vrednosti hematokrita.

Mehanizam krvarenja i ovde se objašnjava produženim dejstvom estrogena na endometrijum i nedostatkom progesterona. U sredini ciklusa iz nepoznatih razloga ne dolazi do ovulacije. Zbog izostanka ovulacije ne stvara se žuto telo, te ne dolazi do lučenja progesterona. Perzistentni De Grafov folikul i dalje luči estrogene. On se vidi na površini jajnika kao providan mehurić, koji može dostići veličinu lešnika. Zbog visokog nivoa estrogena u krvi i njegovog produženog delovanja kod bolesnice izostaje krvarenje iz materice u vreme očekivane menstruacije. Isto tako, zbog izostanka stvaranja žutog tela izostaju sekretorne promene na endometrijumu, te sluznica materice nastavlja da proliferiše. Za sve to vreme nastavlja se trajanje amenoreje zajedno sa patološkom proliferacijom endometrijuma izazvanom hiperestrogenijom. Na sluznici materice javlja se cističnoglanduralna hiperplazija koja pod mikroskopom daje endometrijumu izgled švajcarskog sira. Zlezde endometrijuma su izuvijane i mnogobrojne, nejednake veličine, okrugle ili ovalne, mestimično cistično proširene.

Klinička i laboratorijska ispitivanja u to vreme pokazuju izostanak ovulacije. Krivulja bazalne temperature je monofazna, u mokraći nema pregnandiola, a citohormonski pregled vaginalnog sekreta pokazuje isključivo dejstvo estrogena.

Posle izvesnog vremena, koje prosečno iznosi 5 do 7 nedelja, perzistentni folikul počinje da degeneriše. Samim tim smanjuje se i lučenje estrogena u njemu. Smanjeno lučenje estrogena nedovoljno je za održavanje dalje proliferacije endometrijuma, što dovodi do njegove relativne insuficijencije praćene vazomotomim promenama koje uzrokuju poremećaj u snabdevanju krvlju enJometrijuma materične sluznice, a naročito njenog površinskog sloja, kada i nastaje krvarenje. Ono u početku nije obilno, ali sa brzim napredovanjem degenerativnih promena na perzistentnom folikulu, pad estrogcna je evidentniji, zbog čega se na endometrijumu javljaju mesta tromboziranja, infarkcije i nekroze sa postepenom deskvamacijom najpre površnih, a zatim i dubljih partija funkcionalnog sloja, praćenih obilnim krvarenjem. Ovo krvarenje prati deskvamaciju proliferisanog epitela i, ako se ona ne ubrza terapijskim postupcima, može da traje od 10 dana pa do vise nedelja.

Inače, lečenje se sprovodi davanjem progesterona od 25 mg, u drugoj polovini ciklusa, jednom mesečno, na 28 dana u toku tri meseca.

Ako se sa terapijom počne u fazi metroragije, onda se progesteron daje tri do četiri dana, što dovodi do privremenog prestanka krvarenja. Po prestanku krvarenja ono se opet javlja 3 do 6 dana od poslednje doze progesterona, veoma je obilno i traje 4 do 5 dana. Posle toga progesteron se daje 24. dana ciklusa, još 3 meseca. Isti rezultat se postiže i davanjem progestina u drugoj polovini ciklusa, na ranije opisani način (5 mg dnevno od 20. do 25. dana), ili, pak, supresijom prednjeg režnja hipofize progestinima (od 5. do 24. dana ciklusa 5 do 10 mg, zavisno od preparata). Ovaj način lečenja primenjuje se u 2 do 4 ciklusa, posle čega se situacija poboljšava. Bolesnice sa atrofičnim endometrijumom i dokazanim nedostatkom estrogena leče se naizmeničnim davanjem estrogena i progesterona u 3 do 4 ciklusa.

Kod bolesnica koje su rađale i po godinama su blizu menopauzi, ako ne reaguju povoljno na hormonsko lečenje, dolazi u obzir i histerektomija.