Ova dijagnostička metoda zasniva se na pregledu i traženju promena na deskvamisanim ćelijama sluznice grlića, endocerviksa i endometrijuma i eventiilnog nalaza karakterističnog za pojavu maligniteta na njima.

Poznato je, naime, da se površine kože i svih sluznica u organizmu čoveka stalno oslobađaju deskvamacijom najpovršnijih ćelija, koje se zamenjuju novim. To se neprekidno dešava i sa sluznicom grlića materice, endocerviksa i endometrijuma.

Radi mikroskopskog pregleda i postavljanja dijagnoze, potrebno je napraviti razmaz ovih ćelija, koje jednako deskvamišu sa zdravih kao i sa maligno promenjenih površina, obojili ih po metodi papanikolau i pod mikroskopom ih pregledati, procenjujući prema njihovim karakteristikama da li postoji osnov da se u datom slučaju posumnja na postojanje malignog procesa na materici.

Rezultat pregleda kod malignih promena na grliću daje tačne nalaze u poredenju sa pregledom isečka u 95 do 98%. Procenat tačnih rezultata kod karcinoma endometrijuma nešto je manji i iznosi oko 80%, što je takode veoma zadovoljavajuće.

Ima veliki značaj kao trijažni postupak, naročito u organizovanoj borbi za rano otkrivanje raka grlića i tela materice. Zato bi trebalo obavezati žene ugroženog doba (starije od 30 godina) da se bar jednom godišnje, a po potrebi i češće podvrgnu ginekološkom pregledu i pregledu cervikalnog razmaza po metodi papanikolau.

Glavne karakteristike malignih ćelija su: pretežna deskvamacija u plakarima, nejednakost deskvamisanih ćelija sa često nepravilnim oblikom, neravnomema obojenost sa čestom hiperhromazijom, velika i nepravilna jedra, uzan pojas citoplazme, poremećen nukleoprotoplazmatičan odnos u korist jedara,

Materijal za ekološki pregled uzima se sa

  • sluznice grlića neposredno oko spoljnjeg ušća materice,
  • iz endocerviksa
  • iz zadnjeg svoda vagine.

Pre uzimanja materijala, bolesnica ne smije da se vaginalno ispira 24 sata. Materijal se uzima sterilnim komadićem vate fiksiranim na tankom drvenom štapiću, ili drvenom špatulom, ili špatulom od plastične mase čiji se vrh, koliko je moguće, uvuče u cervikalni kanal, pa se špatula obrne za 180°.

Materijal se veoma tanko razmaže po staklenoj pločici i pripremi za mikroskopski pregled.

Kao što je već rečeno, nalazi pri mikroskopskom pregledu cervikalnog razmaza mogu se grupisati u pet grupa.

grupa

Mikroskopski napad

I

Nalaz je potpuno normalan

II

Normalne ćelije i znaci lakih upalnih promena

III

nalaze se i ćelije dubljih slojeva, kao i ćelije sa izvesnim promenama koje mogu da ukazuju na laku atipiju, na atrofične promene kod starijih žena i na izvesne znake upale. Treća grupa ne ukazuje na malignitet, ali ga i ne isključuje,

IV

govori da postoji maligni proces na materici, jer se u razmazu nalazi izvestan broj ćelija sa jasnim malignim karakteristikama

V

veliki broj, kako pojedinačnih tako i grupisanih (u plakarima) ćelija sa naglašenim znacima maligniteta.

Dijagnozu maligniteta postavljenu mirkoskopskim pregledom cervikalnog razmaza, pripremljenog po metodi papanikolau, treba potvrditi histološkim pregledom.

Da bi se to postiglo i potvrdila ili odbacila dijagnoza malignog oboljenja, treba izvršiti frakcionisanu kiretažu, najpre endocerviksa, a zatim endometrijuma korpusa. Dobijen materijal treba odvojeno pripremiti za histološki pregled.

Mnogo je teže postaviti ranu dijagnozu malignih oboljenja ostalih unutrašnjih polnih organa žene. I to je jedan od razloga što je prognoza raka materice povoljnija od prognoze malignih oboljenja jajovoda i jajnika. U klinički suspektnim slučajevima kada malignu prirodu bolesti ne dokažemo uobičajenim ispitivanjima, ženu ne treba izgubiti iz vida već je treba u kratkim, vremenskim razmacima ponovo kontrolisati.

Isto tako, i bolesnice od raka materice lečene operacijom ili zračenjem treba držati u evidenciji i povremeno, u početku tromesečno, a kasnije na 6 meseci, treba kontrolisati. Ako takve bolesnice prežive 5 godina posle sprovedenog lečenja praktično se smatraju izlečenim, mada se metastaze mogu izuzetno da jave i posle toga vremena. Isti sistem i ritam kontrole važi i za bolesnice obolele i lečene od malignih oboljenja jajnika i jajovoda.