Od uspostavljanja menstruacionog ciklusa, kao sastavni deo ovog ciklusa, javlja se i ovulacija, koja se kod najvećeg broja žena odigrava na oko 14 dana pre očekivane menstruacije. Tako se događa otprilike kod oko 50% žena. Kod druge polovine postoje manja ili veća odstupanja u vremenu javljanja ovulacije, a kod malog broja ovulacija privremeno ili trajno nedostaje.

Kako je ovulacija osnovna pretpostavka za nastanak graviditeta, od interesa je za ženu ,  da se u određenim slučajevima precizno i tačno ustanovi da li su ispitivani ciklusi ovulacioni ili nisu, vrijeme ovulacije – radi začeća itd.

Endometrijalna biopsija

Uzimanje komadića sluokože materice, fiksiranje i bojenje i mikroskopski pregled načinjenog preparata.

Ovom metodom, međutim je odrediti samo da li je u ispitivanom ciklusu bilo ili nije bilo ovulacije.

Materijal za biopsiju – dobija se jednim potezom kirete ili posebne Novakove sonde i zato dobijeni materijal ima oblik tankog kaiša materične slozokože.

Vrijeme uzimanja – u fazi sekrecije, tj. na nekoliko dana pre pojave menstruacije ili na samom početku menstrulnog krvarenja.

  • Ako se ovulacija odigrala, pod deistvom progesterona došlo je do sekrecionih promena na endometrijumu i, obrnuto,
  • Ukoliko je ovulacija izostala usled nedostatka progesterona, pod mikroskopom će se videti samo proliferisan endometrijum.

Citohormonski pregled vaginalnih razmaza.

Čestim pregledima vaginalnog sekreta u toku menstrualnog ciklusa na osnovu promena na deskvamisanim ćelijama vagine izazvanih prisustvom progesterona može se ustanoviti i pojava ovulacije i sa sa priličnom preciznošću može odrediti i vreme njenog nastajanja.

Karakteristike razmaza određuje hormon koji predominira – estrogen prije i progesteron poslje ovulacije

Dokazivanje pregnandiola u mokraći žene

Pregnandiol je jedan od metabolita progesterona. preko koga se u ovaj hormon u vrlo malom procentu izlučuje iz organizma žene putem mokraće. Zbog toga se pregnandiol može naći u mokraći samo onih žena kod kojih postoji žuto tijelo. Prema tome, dokazivanje prisustva pregnandiola u mokraći žene potvrđuje da se kod nje odigrala ovulacija.

Dokazivanje pregnandiola vrši se hemijskim metodama.

Test arborizacije

Razmaziv cervikalne sluzi je u vreme ovulacije karakterističan, jer se na njemu zapažaju oblici slični lišću paprati. Ovaj test je pozitivan u preovulatornoj fazi, odnosno u vreme najvećeg lučenja estrogena.

Krvarenja u toku ovulacije

Kod manjeg broja žeba može se zapaziti i izvesno krvarenje u vreme kada dolazi do ovulacije. Najčešće se tu radi o kratkotrajnom, oskudnom, krvarenju koje vrlo brzo prestaje.

Ono se objašnjava jače izraženim padom estrogena, koji se i inače zapaža u vreme ovulacije. Prema tome, ovo krvarenje je po mehanizmu nastajanja slično krvarenju zbog smanjene količine hormona (withodrowl bleeding).

Temperaturna krivulja.

Danas je, međutim, u najširoj primeni test temperaturne krivulje. On se zasniva na malom porastu telesne temperature u vreme ovulacije. Porast temperature zapaža se na 2-3 dana po ovulaciji, kada je već stvoreno žuto telo i kad počinje sa lučenjem progesterona. Porast temperature zasniva se na dejstvu progesterona na termoregulacioni centar. Zbog toga se i porast temperature održava onoliko koliko traje i lučenje progesterona i iščezava pred kraj sekrecione faze ciklusa, kada se, ako ne dođe do graviditeta, zbog atrofije žutog tela naglo smanjuje lučenje progesterona u njemu.

Test merenja bazalne temperature izvodi se na taj način što žena svakog dana u toku nekoliko ciklusa, izjutra, u određeno vreme, pre ustajanja iz kreveta i pre bilo kakve aktivnosti, meri i beleži rektalnu ili podjezičnu temperaturu. Svakodnevne vrednosti temperature prenose se zatim na temperaturnu listu gde se od njih dobija krivulja, koja pokazuje da li je bilo ili nije bilo ovulacije u odgovarajućem ciklusu.

  • Ako je dobijena temperaturna krivulja jednolična, bez jasnog uspona u drugoj fazi ciklusa, znači daje ovulacija izostala.
  • Ako se, naprotiv, temperatura u sredini ciklusa popela za nekoliko desetinki stepena i jedno vreme zadržala na toj visini, znači da se u to vreme odigrala ovulacija. Takva temperaturna krivulja, koja se vida u ciklusima sa ovulacijom, naziva se bifazna.
  • Ako, pak, dođe do graviditeta, nastavlja se lučenje progesterona i temperatura se ne spušta.

Test ispitivanja temperaturne krivulje, iako prilično pouzdan, nema apsolutno sigurnu vrednost jer može biti, doduše veoma retko, lažno negativan ili lažno pozitivan.

Celiskopija

Ona izvodi abdominalnim (laparoskopija) ili vaginalnim putem (kulposkopija). Pri tom se direktnim posmatranjem jajnika pomoću celioskopa može na njima zapaziti De Grafov folikul, njegovo prskanje ih već stvoreno žuto telo. Ako je površina jajnika glatka, bez prisutnog meska ili bez prisustva žutog tela, znači da je ovulacija u posmatranom ciklusu izostala.

No, bez obzira na to, celioskopija se kao ozbiljna ofanzivna intervencija veoma retko koristi samo za dokazivanje ovulacije, jer se zadovoljavajuće informacije o tome mogu dobiti od pomenuiih testova koji se bez opasnosti mogu rutinski koristiti.