Starost trudnoće i rok porođaja određuje se na osnovu anamnestičkih podataka i objektivnog pregleda.

Od anamnestičkih podataka za određivanje starosti trudnoće, odnosno roka porođaja, koristi se

 • datum poslednje redovne menstruacijestarost trudnoće prema poslednjoj menstruaciji izračunava se po Negelovoj formuli, to jest na taj način, što se datumu prvog dana poslednje menstruacije doda 7 dana, pa se od toga dana računa vrijeme do momenta kada se trudnica obratila ljekaru za pregled
 • datum kada je trudnica osijetila prve pokrete ploda. Prema prvim pokretima ploda starost trudnoće izračunava se na taj način što se datum kada žena osijeti prve pokrete ploda uzima kao polazna tačka i od njega se broje dani sve do momenta pregleda trudnice. Pri tome se zna da
  • Žena koja dotle nije bila trudna ili čije su se prethodne trudnoće završavale u samom početku, te sa njima nije doživjela da osijeti pokrete ploda, u ispitivanoj trudnoći pokrete ploda po prvi put zapazi po pravilu tačno na polovinu trudnoće, odnosno četiri i po kalendarskih mijeseci po njenom početku.
  • Žena, koja je već rađala, prve pokrete oseti 15 dana ranije, tj. na kraju četvrtog kalendarskog meseca od početka trudnoće. Ova činjenica mora se imati u vidu kada se starost trudnoće određuje na osnovu anamnestičkog podatka o datumu prvih pokreta ploda.
 • datum oplođavajućeg polnog odnosa – Najteže je jer se nikada ne zna koji je polni odnos oplođavajući. Ova metoda određivanja starosti trudnoće može se primjeniti samo u izuzetnim slučajevima gdje je sigurno da je trudnoća nastala posle jednog određenog koitusa, npr. posle nasilne defloracije ili, pak, kad je žena sa veoma oskudnim polnim životom, tako da ima vrlo retke polne odnose. U takvim slučajevima polni odnos posle koga je izostala menstruacija smatra se oplođavajućirn. Taj dan se uzima kao polazna baza za izračunavanje starosti trudnoće.

Mora se priznati da je određivanje starosti trudnoće i roka porođaja samo na osnovu anamnestičkih podataka veoma nesigurno. Zato uvek treba pogledati da li se rezultati dobijeni na osnovu anamnestičkih podataka korištenjem više metoda međusobno slažu i da li odgovaraju objektivnom nalazu. Tek ako medu njima nema velikih odstupanja, možemo biti prilično sigurni da smo tačno odredili starost trudnoće.

objektivnim pregledom – Starost trudnoće određuje se na osnovu povećanja uterusa. Zna se da je materica izvan trudnoće velika kao kokošije jaje.

 • na kraju prvog lunarnog mijeseca trudnoće ona je velika kao guščije jaje,
 • na kraju drugog mijeseca kao ženska pesnica,
 • na kraju trećeg mijeseca kao muška pesnica. – u to vrijeme ona svojini dnom dopire do gornje ivice simfize, te se može spoljnim pregledom napipati preko trbušnog zida. Uskoro materica izlazi iz male karlice i prelazi u trbušnu duplju.
 • na kraju četvrtog mijeseca dno uterusa dopire na jednu trećinu rastojanja pupka i simfize
 • na kraju petog meseca na dve trećine rastojanja između pupka i simfize.
 • na kraju šestog mijeseca dno uterusa je u visini pupka,
 • na kraju sedmog dopire na 1/3 rastojanja između pupka i rebarnih lukova
 • na kraju osmog na 2/3 rastojanja između pupka i rebarnih lukova.
 • na kraju devetog lunarnog meseca dno uterusa je u visini rebamih lukova,
 • a u desetom mijjesecu usled spuštanja ploda prema maloj karlici, dno uterusa silazi na sredinu rastojanja pupak rebarni lukovi.

Pošto je visina dna uterusa u osmom i desetom lunamom mjesecu gotovo ista, to se samo na osnovu nje ne može odrediti starost trudnoće. Zbog toga se proveravaju i drugi elementi. Tako, npr. u osmom mjesecu materica je uža i više izdužena, u desetom šira, više okrugla i lako unapred izbočena. Obim trbuha žene u desetom mjesecu trudnoće je veći nego pri kraju osmog meseca. U osmom mjesecu prednjačeći dio ploda je visoko nad ulazom karlice majke, dok je u desetom sišao prema maloj karlici, a ponekad je i učvršćen u karličnom ulazu.

Osim toga, i mikroskopski pregled vaginalnog sekreta ili elemenata plodove vode može pomoći da određenije postavimo dijagnozu starosti trudnoće.

Rok porođaja ne može nikad potpuno precizno da se predvidi i odredi. To je moguće da se učini samo približno i sa izvjesnim greškama, i to ne samo zbog nepostojanja fiksnih i apsolutno pouzdanih kriterijuma za određivanje starosti trudnoće na osnovu anamnestičkih podataka i objektivnog nalaza, nego još više zbog individualnih razlika u nošenju plodova kod pojedinih žena, kao i razlika u pojedinim graviditetima kod istih žena.

Zato se greške u određivanju toka porođaja mogu tolerisati u granicama od ± 20 dana. Za određivanje roka porođaja, kao i za određivanje starosti trudnoće prema datumu poslednje menstruacije koristimo se Negeleovom formulom.

Prvom danu poslednje menstruacije dodamo 7 dana i oduzmemo tri mijeseca. Dobijeni datum je dan očekivanja porođaja. Negeleovo pravilo važi prvenstveno za žene čiji menstruacioni ciklus traje 28 dana, odnosno kod kojih ovulacija nastupa četrnaestog dana ciklusa. No, i pored toga, očekivanog dana porađa se samo 10% trudnica, dok se 60% porodi 5 dana prije ili posle očekivanog termina.

Na osnovu oplodavajućeg polnog odnosa, datumu polnog odnosa za koji smatramo daje doveo do oplođenja, dodamo 280 dana, 40 sedmica, 10 lunamih ili 9 kalendarskih mijeseci, koliko traje normalna trudnoća

Za izračunavanje roka porođaja na osnovu prvih pokreta ploda, datumu prvih pokreta kod prvorotki dodajemo 4.5 a kod višerotki 5 kalendarskih meseci.

U određivanju starosti trudnoće i roka porođaja poslednjih godina koristi se i

 • Ispitivanje plodove vode (ćelijskih elemenata i hemijskih osobina) dobijene amniocentezom.
 • Vaginalni razmaz – citohormonsko ispitivanje
 • Hormoni u urinu – doziranje hormona, prije svega pregnandiola i estrogena
 • Utrazvukom sa utvrđivanjem dužine biparijentalnog prečnika glavice ploda