Prelom femura
Prelom femura

Prelomi femura
Karakteristika preloma femura je vezivanje bolesnika za postelju na duži period koje stvara predispoziciju za brojna «oboljenja bolesničke postelje» odgovorna za visok mortalitet ovih preloma. Specifična vaskularizacija sa čestom avaskularnom nekrozom takođe doprinosi važnosti ovih preloma.

Dijelimo ih na:

  • Prelom glave femura
  • Prelom vrata femura
  • Intertrohaterni prelom
  • Subtrohanterni prelom
  • Prelom dijafize femura
  • Prelom distalnog dijelga femura

Prelom glave femura

Skoro isključivo je posljedica luksacije kuka. Zadnja iščašenja kuka su praćena ovim prelomom u 10% slučajeva, a kod prednjih idu do čak 75%. Mehanizam povrede je identičan onome koji nastaje kod iščašenja.
Liječenje: velika opasnost od nastanka avaskularne nekroze (opširnije u prelomu vrata femura). Zbog toga je potrebna repozicija zatvorenom ili otvorenom metodom sa fiksacijom fragmenata. Kod luksacija piše da one koje nisu reponirane u prvih 12 sati imaju izrazito nepovoljnu prognozu zbog avaskularne nekroze.

Prelom vrata femura

Anatomska karakteristika vrata femura je da se nalazi unutar zglobne čaure pa iako nije dio artikularne površine nije pokriven periostom. Periost je značajan za ishranu kosti i veoma je važan za zarastanje preloma. Uz to problem je što su i subsinovijalni krvni sudovi koji ishranjuju glavu i vrat femura u najvećem broju slučajeva oštećeni prilikom nastanka povrede.
Potrebna je ili izuzetno velika sila ili osteoporozna podloga da bi nastao ovaj prelom pa su i povrede najčašće kod starijih i to kod žena koje su više izložene osteoporozi (postmenopauzalna osteoporoza).
Klasificiraju se zavisno od toga da li je prelom potpun ili ne kao i da li je dislociran ili ne na četiri Gardenova tipa:
– Garden I – nepotpun (impaktiran) prijelom bez dislokacije
– Garden II – potpun prijelom bez dislokacije
– Garden III – potpun prijelom sa djelimičnom dislokacijom
– Garden IV – prelom sa potpunom dislokacijom
Klinička slika:
Noga je skraćena i nalazi se u spoljnoj rotaciji tako da vanjska ivica stopala dodiruje tlo. Kretanje je onemogućeno kao i stajanje. Pasivni pokreti praćeni su jakim bolovima u preponi. Kod nedislociranih preloma slika je nekarakteristična pa je moguć čak i hod uz bolove sve do nastanka dislokacije do koje ipak dođe u 60% slučajeva.
Terapija
Uvijek je metoda izbora hirurško liječenje i to najbolje u prvih 48 sati jer svako duže odlaganje vodi povećanju smrtnosti. Zavisno od tipa preloma kao i od pacijenta rade se sljedeći zahvati:
– nedislocirani prelomi liječe se fikascijom preloma kanalikularnim šarafima otvorenom metodom a nekada i perkutano
– dislocirani prelom kod mlađih osoba – unutrašnja fiksacija takođe sa šarafima
– dislocirani prelom kod starijih – rješava se obično ugradnjim parcijalne proteze ili totalne ako postoji i teže oštećenje kuka. Ukoliko je pacijent dobrog zdravlja i fizički aktivan nekada se radi i fiksacija šarafima i ugradnja određenih implantata (ploča i sl.).
komplikacije
– kod starijih osoba smrtnost u prvih 6 mjeseci dostiže i do 50%
– ako je rađena repozicija česta je pojava pseudoartroze
– zbog oštećenja cirkulacije česta je avaskularna nekroza glave čak i kod perfektno urađenih operativnih zahvata
– tromboembolijska bolest- tromboza dubokih vena sa sljedstvenom plućnom embolijom javlja se čak u 75% slučajeva bez primjenjenih preventivnih mjera.

Intertrohanterni prelom

Lokalizovan u masivu između malog i velikog trohantera. Karakteristika je da uz kliničku sliku koja veoma liči na prelom vrata femura imamo u stvari lakši prelom u ekstrakapsularnom predjelu kosti što znači i brže i bolje zarastanje.
Nastaje najčešće padom na kuk (na veliki trohanter) a kao podloga je osteoporoza ili je u pitanju djelovanje jake sile (pad sa zgrade).
Već sponenuta slika noge u vanjskoj rotaciji sa skraćenjem i dodirivanjem tla spoljnom ivicom stopala zbog dislokacije fragmenata.
Terapija
Operativno je opet metoda izbora korištenjem šarafa i ploča. Ukoliko se radi o težem kominutivnom prelomu ugrađuje se parcijalna proteza fiksirane ortopedskim cementom (polimetil metakrilat). U izvjesnom broju slučajeva moguće je i konzervativno liječenje ali je danas uglavnom napušteno zbog visokog mortaliteta.

Subtrohanterni prelom

Subtrohanterni dio čini pojas širine 5-6 cm ispod donjeg trohantera. Glavna karakteristika koja izdvaja ovaj dio od ostalih segmenata je što je ovdje jako izraženo opterećenje i to ne samo aksijalno nego i sile savijanja koje nastaju zbog ekscentrično postavljene glave i vrata femura u odnosu na dijafizu kosti. Zarastanje je usljed toga praćeno nizom komplikacija.
U ovom se dijelu često javljaju patološki prelomi (usljed metastaza karcinoma u kosti) što je takođe jedna od karakteristika.
Opet skraćena noga savijena u polje a skraćenje je izraženije na intertrohanterni prelom. Inače ova skraćenja nastaju zbog djelovanja muskulature.
Terapija
Repozicija i fiksacija preloma osteosintetski pomoću intramedularnog klina te različitim pločama i šarafima.
Komplikacije
Visok mortalitet i česte pseudoartroze kao i fractura male sanata nastala zbog neprestanog djelovanja mišića.

Prelomi dijafize

Karakteristika je da su praćeni opsežnim oštećenjem mekih tkiva, velikim hematomima i velikim gubitkom krvi (prosječno litar do litar i po) što čini pojavu šoka čestom.
Može imati sve obilike preloma dijafize duge kosti (transverzalni, impaktirani, zelena grana i slična sranja).
Terapija
Neoperativno podrazumjeva upotrebu trakcije koja se danas obično koristi kao preoperativna metoda. Gipsana imobilizacija nevalja jer ne može da održi repoziciju.
Operativno je intramedularna fiksacija, pločim ili vanjskim fiksatorom.
Komplikacije
Sporeno zarastanje, pseudoartroza, loše srastanje (varus pozicija), tromboembolija itd.

Prelomi donjeg dijela butne kosti

Djelovanje jake sile kod mlađih ili slabije sile na osteoporotičnom tlu.
Klinička slika: bol, otok, deformacija suprakondilarnog dijela.
Terapija operativna osteosinteza upotrebom ploča i šarafa.