Definicija
Parapertusis je akutna upala disajnih puteva čiji je uzročnik Bordetella parapertussis. Klinički se karakterizira sa lakim kašljem tj. kratkotrajnim napadajima kašlja.

Epidemiotogija

Parapertusis je kapljična infekcija. Prenosi se uvijek od oboIjelih na zdrave. Bolest je vrlo kontagiozna i ako se javi u jednoj familiji ili obdaništu onda može oboljeti do 85% djece. Međutim, ako se uporedi učestalost izolacije jedne i druge bordetele vidjeće se da je B. parapertussis daleko rjeđe prisutna. Smatra se na 100 izolacija B. pertusisa dolazi 5 B. parapertusisa. Rijetko nalaženje parapertusisa može se objasniti i predpostavkom da infekeija jednim smanjuje intenzitet simptoma drugom oboljenju. uslijed čega bi parapertusis bio često vrlo blago oboljenje. U nekim zemljama kao u Danskoj podjednak broj djece oboljeva od pertusisa i parapertusisa. Veliki broj djece oboljeva od inaparentnih infekcija. Procenat takvih iznosi kod školske djece 40% (dokaz aglutinina u krvi).

Etiologija

Uzročnik je gramnegativni štapić koji je nešto veći od B. Pertusisa. Posjeduje endotoksin, koji dovodi do hemoragičnih nekroza na respiratornom traktu. Nakon preboljelog parapertusisa stvaraju se u serumu aglutinini koji se mogu dokazati i nakon 3 godine. Unakrsni imunitet za pertusis i parapertusis izgleda da ne postoji, pošto ista osoba može preboljeti i jedan i drugi. Ipak se smatra da preboIjela infekcija jednom bordetelom smanjuje intenzitet infekcije drugom. Ova pojava se objašnjava na taj način što se smatra da imaju zajednički  ”0” antigen.

Patogeneza

Infekcija se širi kapljičnim putem. Promjene su na trepetljikavom epitelu, sa lakom hemoragičnom nekrozom epitela. Intenzitet promjena je znatno manji nego li kod pertusisa. Nema bakterijemije.

Klinička slika

parapertussisInkubacija iznosi 6 do 20 dana.
Bolest počinje sa suhim kašljem te imponira kao jedan traheobronhitis. Ponekad se može javiti pertusH’ormni kašalj sa malim brojem kratkotrajnih napadaja kašlja. Bolest traje obično 10 do 14 dana. Subklinički i inaparentni oblici su česti. Teški oblici skoro slični pertusisu su vrlo rijetki i tada mogu trajati do 6 nedelja.
Komplikacije
1) kod male djece se ponekad jave konvulzije. Encefalitisi nisu opisani.
2) Toksične komplikacije su vrlo rijetke, s obzirom da je endotoksin parapertusisa oko 10 puta slabiji od pertusisnog toksina.

Dijagnoza

Na osnovu kliniČke slike teško je postaviti dijagnozu. U krvnoj slici postoji leukocitoza sa relativnom limfocitozom. Dokaz uzročnika
iz nazofaringealnog brisa je moguć u prvih sedarn dana od početka bolesti a pod uslovom da nije predhodio tretman sa antibioticima. Serološkim dokazom aglutinina i reakcijom vezivanja komplemenata može se retrogradno postaviti dijagnoza.
Diferencijatna dijagnoza
1. Virusne infekcije respiratornih puteva (influenza, parainfluenza, Common Cold, faringokonjunktivalna groznica, virusne pneumonije).
2. Infekcije sa B. bronhiseptica,
3. Pertusisblaži klinički oblici,
4. Streptokokni faringotraheobronhitis
5. Povećanje limfnih medijastinalnih žlijezda.

Terapija

Zasada najbolji efekat je postignut semisintetskim penicilinima. Profilaksa
Kombinirana pertusis parapertusis vakcina je dala kod djece vrlo dobre rezultate. Reakcije nisu bile ništa jače nego li kod davanja monovakcine a titar antitijela nakon cijepljenja je bio visok.