(Febris recurrens, typhus recurrens, tick fever)

Definicija
Povratne groznice su akutne infektivne bolesti sa karakterističnim kliničkim tokom i posebnim načinom prenošenja. Izraz povratne groznice je adekvatniji, jer se radi o jednoj grupi oboljenja. Nomenklatura nije jedinstvena, pa ovu grupu oboljenja susrećemo pod nazivima: krpeljski rekurens, evropska povratna groznica, povratna groznica, povratni tifus, povratnica, tifus gladi« itd.

Epidemiotogija

Epidemiološki se razlikuju dvije velike grupe povratnih groznica, i to one čiji je prenosilac uš i one koje prenose krpelji.
usi1. Ušljivi rekurens prenose uši a izvor infekcije je čovjek. Uši se inficiraju sišući krv bolesnika za vrijeme febrilne atake. U probavnom traktu uši uzročnici se razmnožavaju i nakon 7 dana, hemolimfa je krcata borelijama. Cešanjem i gnječenjem uši, utrljaju se uzročniei u lediranu kožu, sluznice i konjunktive oka. Da bi došlo do infekcije, neophodno je zgnječiti uš a [reba da postoji visoki stepen ušljivosti, kao i lezija kože. Interhumani prijenos je nemoguć.
krpelj2. Krpeljni rekurens se prenosi raznim vrstama krpelja. Krpelj se inficira sišući krv inficiranog glodara Uzročnik dospije u probavni trakt krpelja a onda u njegovu hemolimfu a iz nje u pljuvačne žlijezde i ovarijum. Uzročnik krpelskog rekurensa se prenosi na čovjeka ujedom krpelja. Transovarijalnim putem, uzročnik se održava u krpeljima. Kod krpeljskog rekurensa je, prema tome, pored glodara, izvor infekcije i krpelj i čovjek. On je sezonska bolest, te ga najviše ima u Ijetnim mjesecima, za razliku od ušljivog, koji je bolest zimskoproljetnog doba.

Etiologija

Uzročnik ušljivog rekurensa je borrelia recurrentis (Obermayer) koja se za vrijeme febrilmh ataka nalazi u perifemoj krvi. Živi jedino u organizmu Ijudi i uši.
Uzročnici krpeljskog rekurensa su: borrelia duttoni, borrelia berbera, borrelia hispanica, borrelia persica i druge vrste borelija.
Sve borelije su gram negativni, pokretljivi spirili.

Patogeneza

Borelije prodiru kroz lediranu kožu, dopiru u krvotok gdje
se razmnočavaju. One se mogu zaustaviti u sve parenhimne organe i mozak. Iz ovih organa, borelije bivaju ponovo emitirane u krv. Za zatogenezu vehki značaj ima pohranjivanje uzročnika u slezenu. Naime, u krvi čovjeka se stvaraju antitijela protiv borelija, tako da one bivaju u većini uništene. One koje ostanu, a to su rezistentne, ponovo se množe, te tako nastaju nove atake temperature. Ovaj ciklus se stalno ponavlja ali dotle, dok odbrambene snage organizma ne savladaju uzročnike ove bolesti. Imunitet je prolazan i kratkotrajan.
Patohistoločke promjene su najteže izražene u slezeni, jetri i bubrezima. U slezeni, koja je povećana, vide se mnogobrojna si’na. nekrotična žarišta unutar pulpe. u kojima se nalazi bezbroj borelija. Jetra je također uvećana, kongestionirana, a u centra^noj zoni režnjića vidi se nekroza hepatocita. Uzročnici se mogu naći u kapilarima jetre, zapravo u njihovom retikuloendotelu. U bubrezima se nalazi masna degeneracija uvijenih tubula i krvarenja u glomerulama. krvarenje se nalazi u srčanom mišiću, mozgu i sluznicama.

Klinička slika

Inkubacija traje i kod jednog i kod drugog rekurensa između 517 dana, rjeđe 2 do 12 dana.
1. Febris recurrens koji prenose uši počinje naglo, sa visokom temperaturom. drhtavicom i drugim opštim simptomima (mialgije, artralgije, glavobolje, mučnina, povraćanje). Temperatura se brzo penje i dostiže nivo 40 do 41 stepen. Temperatura se održava 5 do 7 dana i onda pada kritički. sa obilnim znojenjem, ponekad sa kolapsom i delirijem. Temperatura je ili tipa kontinue ili remitentnog tipa. Afebrilna pauza slijedi iza ovoga i traje obično koliko i febrilni prvi atak. Iza ovoga se javlja novi atak temperature, pogoršanje opštih simptoma, samo što ovoga puta on kraće traje, 4 do 5 dana. Afebrilna pauza iza drugog ataka, međutim, traje znatno duže, 8 do 10 dana. Slijedeći, novi atak je kraći od prethodnog, ali je afebrilna pauza znatno duža. Febrilne atake kod ove vrste rekurensa se obično jave u dva do tri navrata, rjeđe 4 ili 5.
Objektivno se, kod bolesnika u febrilnim atakama, nalazi ubrzan puls koji prati temperaturu, sivožućkasta boja kože, sklere ikte
rične, osip makuloznog tipa lociran na trupu i ekstremitetima,, herpes labijalis vrlo često a jetra i slezena su redovno uvećane. Rijetki su meningealni i encefalitični simptomi. Za vrijeme akutne atake, u periiernoj krvi se nalazi leukocitoza i anemija. Rekonvalescencija je kratka i nastupa brzi oporavak.
2.Krpeljni recurrens u pogledu kliničke slike se praktički vrlo malo razlikuje od rekurensa koga prenose uši. Međutim, atake temperature ovdje kraće traju, obično dva do tri dana, veći broj relapsa, do 10, a afebrilni intervali su znatno duži. Inače, čitav tok je dosta nepravHan.
Komplikacije
1. Najčešća komplikacija je pneumonija koja nastupa kao sekundarna bakterijska, obično stafilokokna.
2. Od drugih komplikacija. potrebno je spomenuti gnojni parotitis kod loše njege usne šupljine,, ilegmone, dekubitis i apsces.
3. Uslijed krvarenja u centralnom nervnom sistemu, javljaju se oduzetosti, bilo kao paraplegije ili hemiplegije, paraliza facijalisa i drugih cerebralnih živaca.
4. Ruptura slezene je rijetka komplikacija. ali kod naročito velike splenomegalije je moguća.
5. Gangrene na distalnim dijelovima okrajina su rijetke komplikacije, ali se u epidemijama viđaju.
6. Insuficijencija srca, kao posljedica oštećenja miokarda.
7. Iritis kao komplikacija, je češći kod krpeljnog rekurensa.
8. Kod trudnica, prerani porod i mrtvorođeni plod.

Klinički oblici

Laki klinički oblici sa diskretnom iebrl!nošću i vrlo slabo izraženim opštim iniektivnim sindromom se mogu vidjeti u epidemijama. Nataz borelija u krvi potvrđuje dijagnozu.
Bilijarni oblik sa izraženim hepatorenalnim sindromom je vrlo težak i može dovesd do letalnog ishoda. Karakterizira se ikterusom, hemoragijama i oštećenjem bubrega. Egzitus nastupi u hepatičnoj ili uremičnoj komi.
Prognoza
Smrtnost se kreće od 2 – 10’%. Veća je smrtnost kod hronično oštećenih lica (hronični bolesnici).

Dijagnoza

Tipična klinička slika uz epidemiološke podatke, u većini slučajeva je dovoljna za prepoznavanje bolesti.
Sigurna etiološka dijagnoza se postavlja nalazom uzročnika u krvi lii u krvnom razmazu ili u gustoj kapi bojenoj po Giemzi. Potrebno je više puta ponavljati krvni razmaz i gustu kap.
Kultura uzročnika i pokus na životinjama su mogući ali se rijetko upotrebljavaju.
Diferencijatna dijagnoza
1. Razlika između krpeljskog i ušljivog rekurensa je dosta jasna. Naime, krpeljski se javlja u našim krajevima. Postoji anamnestički ubod krpelja i makulopapulozna čflorescenca na mjestu inokulacije. Klinička slika pokazuje blaži tok bolesti. Etiološka dijagnoza je od velikog značaja i konačno presudna.
2. Malarija sa svojim febrilnim aktakama temperature može ličiti na rekurens. Međutim, temperature se javljaju kod malarije svakog drugog, trećeg ili četvrtog dana, što ovisi o vrsti uzročnika. Nalaz plazmodija u perifernoj krvi i gustoj kapi je dovoljan za postavljanje dijagnoze.
3. Leptospiroze imaju bifazni tok temperature, eventualno trifazni, ali je uvijek prisutan hepatorenalni sindrom, ili meningealni sindrom i uzročnik se može iskultivisati iz krvi i urina, (leptospirurija).
4. Sepsis sa u’itermitentnim ili kontinuiranom temperaturom može predstavljati veUku dijagnostičku potečkoću. Kod sepse postoji ishodište, u kliničkoj slici septični sindrom i metastatska žarišta. Hemokulture su presudne.
5. Bruceloze imaju undulirajuću temperaturu, obilno znojenje i tendenciju lokalizacije na drugim organima (osteoartikularni, bilijarni, pulmonalni, genitalni klinički oblik i dr.). Wrightova reakcija i nalaz uzročnika potvrđuju dijagnozu.
6. Typhus exanthematicus ima tipičnu ospu, međutim, ostali klinički simptomi se znatno razlikuju (temperatura, mentalni status, komplikacije i dr.). WeilFelixova reakcija, Weiglova i RVK potvrđuju dijagnozu pjegavca.
7. Febris flava počinje naglo, sa tresavicama i visokom vatrom, koja nakon dva tri dana pada na normalne vrijednosti da bi se iza toga obnovila, ali uz obaveznu pojavu ikterusa. Nakon 10 dana, temperatura pada litički, i nastupa rekonvalescencija. Nema povratnih temperatura kao rekurens a epidemiološki podaci su vrlo važni .(Javlja se u tropskim krajevima Afrike i južne Amerike).
8. Denga je sezonsko oboljenje i javlja se u tropskim i suptropskim krajevima. Počinje naglo, sa visokom vatrom 1 makulopapuloznom ospom. Temperatura može biti rijetko bifazna pa bi se tada mogla zamijeniti rekurensom. Anamnestički podaci. objektivni nalaz, te prisustvo borelija u krvi su za dijagnozu dovoljni.
.9 Febris papatacci obično ima jedan atak temperature koja traje tri dana ^trodnevna groznica« uz izraženi opšti infektivni sindrom a objektivno se nađe Pickov simptom. Epidemiološki podaci (ujed flebotoma i raširenost u tropskim i suptropskim krajevima), trajanje bolesti i krvna slika (leukopenija) upućuju na pravu prirodu bolesti.
10. Febris quintana se karakteriše rekurirajućim temperaturama koje traju dva do tri daana a padaju litički uz obilno znojenje
i nakon pauze od pet dana dolazi do novog ataka temperature. Bolesnik može imati i do osam ovakvih ataka. Ponekad se javi i makulozna ospa što može pričinjavati velike dijagnostičke poteškoće prema rekurensu. Ako se uz to uzme da je prenosilac pediculus vestimenti onda je klinička dijagnoza daleko teža. Kod febris quintane, postoji izrazita leukocitoza u perifernoj krvi. RVK je kasno pozitivna ali ipak dovoljna za dijagnostiku.
11. Tripanozomijaze imaju duži klinički tok, mada počinju akutno i u tom početku mogu ličiti na rekurens. Naime, temperature su praćene tresavicom koja u daljem toku može imati remitirajući. intermitirajući ili undulirajući tip. Kod ove bolesti se vrlo brzo javljaju periorbitalni edemi lica i povećanje limfnih žlijezda uz hipersteziju i periferni neuritis (Kerandelov znak). Nalaz tripanozoma u perifernoj krvi, nakon bojenja po Giemsi. je moguć samo na počet.ku bolesti. Uzročnici se mogu naći i u punktatu žlijezde.

Terapija

Dobri efekti u liječenju su postignuti sa kristalnim penicilinom koji se daje u velikim dozama (svaka tri sata po jedan milion jedinica). Liječenje tetraciklinima u dozi od 2 gr., dnevno u toku 10 dana je pokazalo zadovoljavajuće rezultate. Terapiju treba započeti što ranije.
Simptomatska terapija se preporučuje kod ove bolesti. Naročito treba obratiti pažnju na rehidrataciju.
Ratnomedicinski značaj
Kao i pjegavac, može se rekurens lako unijeti kako kod vojnika tako i kod građanstva, s obzirom da su higijenski uslovi u takvim prilikama vrlo loši.
Profilaksa
Najbolje profilaktično sredstvo jeste uništavanje uši i krpelja. Ove druge je znatno teže uništiti. Međutim, upotrebom insekticida, naročito u ratnim uslovima, mogu se najefikasnije spriječiti ove infekcije.