(Bjesnilo, Lyssa)

Definicija
Bjesnilo je virusno oboljenje centralnog nervnog sistema, čiji se uzročnik virus primarno razmnožava u psima i srodnim životinjama uglavnom karnivora. Kod životinja se razvija smrtonosni encefaiomijelitis, a na Ijude se od inficiranih životinja prenosi ujedom. [nfekcija sa čovjeka na čovjeka je teoretski moguća, ali dosada nije opisana.

Epidemiotogija

Izvor infekcije su oboljele domaće životinje kao što su: pas, mačka, goveda (urbani tip) i divlje životinje: lisica, vuk, slijepi miš,
tvor i dr. (silvani tip).
Bolest se prenosi ugrizom oboljele životinje, rjeđe ogrebom ili lizanjem. Pljuvačka životinje je zarazna 4 do 5 dana prije izbijanja simptoma bolesti. Interhumani prijenos bolesti se može isključiti pošto pljuvačka obo^jelih sadrži velike količine virusa Ulazna vrata infekcije su koža i sluznice. Od bjesnila oboljeva oko 15% Ijudi ugriženih od bijesnih životinja.

Etiologija

rabies4Uzročnik je filtrabilni virus koji spada u veće viruse (grupa
rhabdovirusa). Virus je veličine 100153 milimikrona, a ima izgled puščanog rnetka. Pokazuje izrazitu neurotropnost prema ganglijskim ćelijama nervnog sistema. Virus rabiesa osim za nervno tkivo pokazuje i tropizam za žljezdano tkivo. Thalamus i produžena moždina ‘maju najveću koncentraciju virusa, ali ga ima i u cerebrospinalnom likvoru. Van eentralnog nervnog sistema najčešće se nalazi u subm.aksiliranim, lakrimalnim, parotidnim žlijezdama. pankreasu, bub rezima i gl. suprarenalis. Međutim, virus nije nađen u slezeni, jetri i koštanoj srži. Virus, nađen kod pasa je više neurotropan, nego ti onaj koji je nađen kod slijepih miševa.

Patogeneza

Sa mjesta ujeda invazija centralnog nervnog sistema nastupa putem nervnih vlakana. Da virus perifernim živcima putuje do centralnog nervnog sistema je dokazano u eksperimentu presjecanjem živca na šapi miša Nije se nakon inokulacije mogla izazvati bolest. Da virus prodire perifernim nervima do C. N. S. dokazuje:
1) kraća inkubacija, ukoliko je povreda Niže C. N. S.,
2) virus se nađe u kičmenoj moždini prije nego li u mozgu, ako je infekcija uslijednla u stražnje ekstremitete kod životinja
3) Virus je dokazan u perifernim nervima.
4) Prekidom nervnog puta prekida se infekcija.
Brzina putovanja virusa iznosi 3 milimetra na 1 sat. Problem u patogenezi je da li se virus razmnožava na mjestu inokulacije, u mišićnom tkivu ili se ne razmnožava, te prema tome da li je nastupila invazija direktno ili sekundarno iz mišićnog tkiva. Virus se širi perifernim nervima centripetalno i centrifugalno, te bi se samo tako mogla objasniti infekcija salivarnih žlijezda. U prirodi se ne može izbjeći ni mogućnost da su se životinje inficirane jedući inficirano meso uginulih živtinja, u kom bi slučaju sluznica digestivnog trakta bila ulazno mjesto infekcije.
Respiratorni organi kao ulazno mjesto infekcije se ne mogu isključiti pošto su u eksperimentu dokazani slučajevi da je i bez ujeda došlo do infekcije kada su dvije osobe umrle u pećini Frio u Teksasu gdje su boravili predhodno bolesni slijepi miševi. Kratkotrajna viremija se objašnjava dilucijom virusa u krv. Infekcija sa rabiesom protiče kao poliencefalitis. Promjene su upalne naravi i ne razlikuju se mnogo od onih kod drugih infekcija. Promjene su najobilnije u ponsu, meduli oblongati, thalamasu i moždanim jezgrama.
Histološke promjene kod oboljelih pokazuju izrazitu vaskularnu dilataciju 4og dana, 8og dana je prisutna ćelijska inflitracija sa žarištem neuronofagije u Amonovom rogu i u predijelu jezgara nervus opticusa, a 12og dana se već javljaju Negrijeva tjelašca. Histološki se moraju razlikovati promjene na:
1) perifernim nervima, i
2) centralnom nervnom sistemu.
1.1. na periferenim ncrvima se nalazi intersticijalni neuritis sa teškom nekrozom ganglijskih ćelija u odgovarajućim spinalnim ganglijama. Slične nekrotične promjene se mogu naći i u simpatičnim ganglijama.
2.1. Na C. N. S. degenerativni procesi u jezgri, citoplazmi i neuronofagija kao i difuzna glioza. U meduli spinalis je pored sive supstance zahvaćena i bijela supstanca, te prema tome nastaje mijelitis. ^ Negrijeva tjelašca se mogu naći u Purkinjeovim ćelijama malog mozga, velikim nervnim ćelijama bazalnih ganglija, a naravno najvi
še ih ima u Amonovom rogu. Negrijeva tjelašca su celularna reakcija na virus rabiesa.

Klinička slika

rabies13Inkubacija je između 10 dana do 8 mjeseci u prosjeku između 30 i 90 dana. U literaturi je čak opisana inkubacija od jedne do više godina. Dužina inkubacije je ovisna od:
a) dubine rane,
b) lokacije rane, e) starosti ujedenog,
d) virulence virusa, i
e) vrste životinje koja je prenijela bjesnilo (nakraća je inkubacija kod ujeda vukova). Najkraća inkubacija kod bjesnila je zapisana u medicinskoj literaturii i kreće se oko 6 dana.
Prodromalni stadijum traje u prosjeku između 2 do
4 dana i karakterizira se glavoboljom, nesanicom, nemirom. potištenošću, a ponekad i razdražljivošću. Na mjestu ugriza parestezije. a ponekad i hiperstezije, temperatura je normalna ili lako povišena.
Najraniji simptom bolesti je parestezija ili hiperstezija u predjelu ugrizne rane koja se brzo širi i zahvata čitavu polovinu tijela na toj strani.
Ovaj simptom je prisutan skoro u 80% svih slučajeva i smatra se kao jedan od najsigurnijih znakova bjesnila. Bolesnici prezentiraju ovaj simptom kao osjećaj hladnoće u čitavoj polovini tijela, dok u drugom osjećaju pečenje. Skoro istovremeno sa ovim simptomima javlja se izraziti osjećaj straha i počinje reflektorna razdražljivost.
Ovaj stadijum podražljivosti se karakteriše hidrofobijom, (furiozni stadiju m), bolovima smrtnim strahom kao i spaz.mima muskulature za disanje. Uz ovo sve javi se tremor, pa čak i konvulzije. Bolesnik je nemiran. viče, pljuje, grebe rukama i postaje opasan po okolinu. Ovo se sve javlja u napadima između kojih nastupaju mirne pauze kada su bolesnici mirni i potišteni. Ovaj stadijum traje 5 do 7 dana iza koga nastupa stadijum kljenuti u kome se javlja slabost cjelokupne muskulature, opuštenost, nistagmus. diplopija, gubitak kornealnog refleksa, plitko disanje, bradikardija i hipersekrecija. Paralize mogu biti ascendentne i descendentne. Bolest se završava smrtno. Do sada je opisan jedan abortivan slučaj i to od Fischela. To je jedan 6godišnji dječak kod koga se nakon ujeda mačke, bolest očitavala sa laringospazmom.

Dijagnoza

Klinička slika sa epidemiološkim podatkom da je pas ujeo čovjeka dovoljna je u tipičnim slučajevima za potvrdu dijagnoze. Međutim, ponekad ukoliko rabies ide pod slikom polimijelitisa ili encefalitisa dijagnoza je znatno teža.
Laboratorijski virus se može izolovati iz pljuvačke, urina i cerebrospinalnog likvora.
Nalaženje Negrijevih tjelašca u mozgu post mortem je potpuno siguran dokaz. Indirektni dokaz fluorescentnih antitijela za dijagnozu rabiesa u krvnom serumu koristi se u zadnje vrijeme.

Diferencijalna dijagnoza

Diferencijalno dijagnostički dolaze u obzir u prvom redu:
1) Tetanus koji može nastupiti i nakon ujeda bolesne životinje, ali prisustvo toničkokloničkih grčeva, nedostatak obilne salivacije nepobitno utiču na dijagnozu. U obzir najčešće dolazi cefalična forma tetanusa.
2) Poliomyelitis naročito u slučajevima kada se javi paralitično bjesnilo.
3) Ostali virusi koji dovode do encefalitisa i encefalomijelitisa mogu praviti ponekad dijagnostičke poteskoće.
4) Delirum tremens, međutim, kod istoga nema hidrofobije.
5) Trovanje strihninom u toku kojeg se javi klonički grč, ali bez ostale simptomatologije karakteristične za rabies.
6) Histerija kod koje postepeno nastupaju. Ovdje je naročito ispokod rabiesa simptomi postepeno nastupaju. Ovdje je naročito ispoIjena teatralnost, motorni nemir i strah od bjesnila (lisofobija)
Prognoza
Prognoza je uvijek loša, te se svi slučajevi završavaju smrtno. Kod životinja može doći do spontanog izlječenja.

Terapija

Da je bolest neizlječiva pokazuje da do sada nije nađeno specifično ili kauzalno sredstvo liječenja.
Prema tome, dolazi u obzir smirivanje iritacije bolesnika i ostala simptomatska sredstva.
Pokušaj umjetne ventilacije pluća, zasada nije dao zadovoljavajuće rezultate.

Profitaksa

Jedna od najvažnijih mjera jeste eradikcija bjesnila kod pasa i drugih životinja (lisice, slijepog miša, i dr.). Psi se imuniziraju sa ^FlurV lep« virusnom vakcinom.
Sa nevirulentnom ^vakcinom« započeo je Pasteur vakcinaciju Ijudi, s tim što je počeo najprije sa 15 do 16 dana sušenom moždinom zeca. Svakog dana smanjivao je ubrizganu količinu zečje moždine na 14, 13, 12 dana itd. sve dok nije ubrizgao sušenu moždinu od 2 do 3 dana čime je svakako unio i virulentne uzročnike. Na koncu je ubrizgao svježu moždinu zečeva u kojoj su bili živi i virulentni virusi rabiesa.
Princip Pasteurove vakcinacije je osto isti, ali su se metode tokom vremena mijenjale i usavršavale.
Pomenut ćemo neke od tih metoda:
1) H6gyesova metoda se zasnovala na principu dilucije. On nije smanjivao virulenciju sušenjem već razblaživanjem. Za imunizaciju ovom metodom potrebno je 15 dana, dok klasičnom Pasteurovom, oko 21 dan.
2) HemptNikolićeva vakcina je samo jedne jačine. Dobija se iz mozga i kičmene moždine zečeva podvrgnutim 96 časova dejstvu etera. Ona je vrlo praktična, pošto se može upotrebljavati u svim zdravstvenim ustanovama, a ne samo zato speeijalizovanim.
3) Flury vakcina – nazvana po jednoj bolesnici koja je umrla u Džordžiji od rabiesa, 1948. Coprowsky i Cox su pasažom ovog virusa laboratorijski uspjeli da dobiju patogeni soj.
4) D. E. V. (Duck Embryo vacine), atenuirana vakcina.
Uz vakcinu i antirabični konjski serum se daje u dozi od 40
iu/kgr. s tim što se polovina aplicira oko rane, a druga polovina na nekom udaljenom mjestu. Sem toga obavezno je ordinirati serum antitetanicum u dozi od 5000 do 10000 iu.
Komptikacije antirabične vakcinacije
Nuzpojave u toku antirabične vakcine mogu biti mnogobrojne, među njima su:
1) lokalne reakcije,
2) opšte reakcije i
3) neurološke reakcije.
1)Lokalna reakcija se javlja u prvih 24 do 48 sati od vakcinacije, a karakteriše se crvenilom. otokom i bolom na mjestu inokulacije. Lokalne reakcije nestaju u prosjeku za 2 do 6 dana.
2) Opšte reakcije se karakterišu visokom vatrom, glavoboljom i opštom malaksalošću. Ponekad se jave urtikarijalni osipi
3. N eurološke komplikacije su rijetke i javljaju se u 0,2% kod vakcinisanih. Inkubacija ovih komplikacija kreće se između 4 do 13 dana od inokulacije, ali su poznati slučajevi do 35 dana. Dominantni simptomi su glavobolja, bolovi u vratu. leđima i cjelokupnoj muskulaturi, sa temperaturom koja može biti tipa kontinue. Uz ove simptome jave se gastrične tegobe. Ponovljena vakcinacija krije u sebi opasnost od češćih komplikacija. Razlikuju se četiri forme neuroloških komplikacija:
3.1. Landrijeva paraliza (ascendentni mijelitis),
3.2. mielitična forma (myelitis dorsolumbalis),
3.3. neuritična forma (monopolineuritis) i
3.4. meningoencefalomijelitis.
Najtežu kliničku sliku daje ascendentna forma, kod koje je letalni ishod najčešći.
Trajanje zaštite je različito i ovisno od vrste vakcine. Kod primjene Hemptove vakcine zaštita traje 3 mjeseca, kod drugih vakcina različito dugo.
Terapija komplikacija je u zadnje vrijeme dala ohrabrujuće rezultate primjenom kortikosteroida i umjetne ventilacije.