ETIOLOGIJA:-reumatska groznica

-urođena aortna stenoza (često udružena sa mono ili bikuspidnom aort. valvulom)

-ateroskleroza

-Svi etiološki oblici imaju sklonost ka ranoj kalcifikaciji aortnih zalistaka

PATOGENEZA: Hemodinamski poremećaji zavise od stepena stenoze

-Sve dok je otvor većI od ¼ normalnog, ne ispoljavaju se simptomi, zato što je povećan Pa u LK u toku sistole, a to održava zadovoljavajućI MV

-Kada je otvor manji od ¼ normalnog (2,6-3,5cm2) dolazi do hipertrofije LK, zbog opterećenja pritiskom

-Pored hipertrofije LK dolazi i do porasta otpora u perifernim krvnim sudovima, da bi se održao srednji pritisak u aorti u granicama normale

-Snažnije kontrakcije LP učestvuju u boljem punjenju LK, kako bi se što duže održao normalan MV

-Hipertrofisani miokard zahteva više O2, a skraćenje dijastole (zbog duge sistole), dovodi do smanjenja Pa u koronarnim k.s., što je uzrok koronarne boli u aortnoj stenozi

-Dilatirana LK ne može da održI normalan MV, pa može doćI i do porasta Pa u plućima sa slikom KONGESTIJE PLUĆA ili sa pojavom PLUĆNOG EDEMA

KLINIČKI: dominantni su znaci insuficijencije levog srca

-DISPNEA koja može imati oblik srčane astme ili edema pluća

-ANGINA PECTORIS:javlja se i pri mirovanju

-SINLOPE: zbog pada MV i protoka kroz mozak

-BLEDILO LICA

1.UDAR SRČANOG VRHA je pojačan (usled hipertrofije LK)

2.SISTOLNI TRIL: palpacijom levog prekordijuma (2.MRP) i nad karotidama

3.PULS A.RADIALIS=PARVUS ET TARDUS (smanjene visine i spor); tj, puls na periferiji kasni u odnosu na S1 i male je amplitude

4.TA=KONVERGENTAN=NIZAK SISTOLI i VISOK DIJASTOLNI Pa

5.POSTOJI SISTOLNI ŠUM koji se najbolje čuje nad aortnim ušćem i nad Erbom. Šum se bolje čuje kada bolesnik sedi. Upoređuje se sa glasom galeba i tipa je KREŠENDO-DEKREŠENDO (u prvoj ½ raste, a u drugoj ½ slabi)

6.EJEKCIONI KLIK-rani sistolni (smanjuje se u čučećem položaju)

FIZIČKI:Šum u aortnoj stenozi je pojačan čučeći, a oslabljen stojećiI pri naporu

EKG: -znaci hipertrofije LK

-skretanje osovine ulevo

-moguć AV blok II ili III stepena

RENTGEN: -izduženo srce

-hipertrofija LK

-vrh srca je masivan

-kalcifikacije zalistaka

-ispupčen luk ascendentne aorte

KOMPLIKACIJE: subacc bakterijski endokarditis

DIF.DG: sistolnog šuma: VSD, stenoza pulmonalke, mitr.insuficijencija, anemija, hipertireoza, ciroza jetre, stenoza karotide

TERAPIJA:

-ASIMPTOMATSKI OBLICI: izbegavanje napora, prevencija ednokarditisa, EHO i EKG kontrole na 6-12 meseci

-SIMPTOMATSKI OBLICI: hirurgija (komisurotomija), balon dilatacija, veštačka valvula