Plućno srce
Plućno srce

Mogu se izdvojiti tri klinička oblika plućne hipertenzije:

Akutno plućno srce

Definicija i etiologija:

 • Nastaje prekidom cirkulacije u jednoj od glavnih arterije pulmonalis ili kada mnogobrojni mali embolusi prekinu cirkulaciju velikog broja malih grana a.pulmonalis (obično masivne embolije).
 • opstrukcijom više od 2/3 plućnog vaskularnog stabla razvija se akutno plućno srce
 • 10-60% bolesnika umire naglom smrću 2 sata od početka simptoma

Patogeneza:

Nagli porast vaskularne rezistence pluća uslovljava brzi ­ pritisak u a.pulmonalis, zatim desna komora se dilatira, a krvni pritisak se retrogradno prenosi na desnu predkomoru i vene koje se ulivaju u nju. Minutni volumen je smanjen i dolazi do smanjenja punjenja lijeve komore, a sve to zbog dilatacije desne komore.

Klinička slika:

 • dolazi do sinkope zbog pada krvnog pritiska
 • pojava anginozne boli zbog neadekvatnog koronarnog protoka
 • osjećaj gušenja zbog plućne hipoventilacije
 • blijedilo
 • cijanoza
 • dispnea
 • hladni ekstremiteti
 • pojava hipertenzije
 • tahipnea
 • galopni ritam

EKG:

 • znaci opterećenja desne predkomore i komore
 • nizak Q i negativan T u III
 • dubok S u I
 • dubok S od V1 do V6
 • depresija ST u  V2
 • parcijalni ili kompletni blok desne grane (RR’ u V1, V2)
 • P pulmonale visok i šiljat u II odvodu
 • gasne analize pokazuju hipoxemiju

Diferencijalna dijagnoza:

 • akutni infarkt miokarda
 • pneumotorax
 • pneumonia
 • pleuritis

Terapija:

 • Strogo mirovanje
 • Streptokinaza i.v (lizira svjež ugrušak i uspostavlja plućni protok)
 • Heparin i.v (2-3 nedelje, a nakon toga 3-6 mjeseci antikoagulantna terapija dikumarolskim preparatima)
 • O2, digitalis (aritmije i bolk desne grane)
 • Embolektomija (hiruško otklanjanje tromba)