ishemički CVI

Ishemični cerebrovaskularni insult dijelimo na:

 1. tranzitorne ishemične atake (TIA);
 2. aterotrombotični moždani infarkt;
 3. lakunarni infarkti;
 4. moždane embolije kardijalnog porijekla;
 5. rjeđi uzroci moždanog infarkta (disekcija arterija…);
 6. globalna moždana hipoperfuzija nakon masivnog tjelesnog krvarenja ili kod teške srčane slabosti;
 7. nepoznat uzrok (5-20 % slučajeva).

Tranzitorna ishemična ataka

Tranzitrne ishemične atake (TIA) su prolazne epizode fokalne moždane disfunkcije vaskularnog porijekla, naglog početka, različitog trajanja, ali ne duže od 14 sata potpuno reverzibilne.TIA može biti nagovještaj nastanka kompletnog udara.Najveći broj TIA je povezan sa aterosklerozom velikih krvnih sudova vrata i baze lobanje.

Terapija TIA je prevencija novih ataka, jer se svi znaci i simptomi povlače unutar 24 sata:

 • liječenje svih općih faktora rizika,
 • antitrombocitna terapija tipa acetilsalicilne kiseline (100-300 mg dnevno) ili neko drugo sredstvo,
 • hirurška terapija za pojedine pacijente sa jakom stenozom jedne karotidne arterije na vratu,
 • liječenje posebnih uzroka (kardijalni, hematološki i sl.).

Aterotrombotični moždani infarkt

Aterosklerotična suženja (stenoze) na račvištima velikih moždanih arterija mogu sama da dovedu do poremećaja hemodinamike distalno od stenotičnog mjesta, mogu biti izvor embolusa ili progredirati do potpune okluzije lumena suda.

Aterotrombotični moždani infarkti čine oko 50-60 % svih ishemičnih insulta.

Obično se radi o osobama starije životne dobi, s jednim ili više faktora rizika, kod koje u jutarnjim ili prijepodnevnim satima dolazi do neurološkog deficita (hemipareza, afazija i sl.), bez poremećaja svijesti.

Infarkti prednje cirkulacije:

 • Sindrom okluzije srednje moždane arterije – Potpuna okluzija srednje moždane arterije dovodi do kontralateralne hemiplegije (oštećen kortikospinalni put), kontralateralne hemianopsije (lediran vidni put), devijacija očnih jabučica prema strani lezije.Kod oštećenja dominantne hemisfere javit će se totalna afazija, a kod oštećenja nedominantne hemisfere, teška agnozognozija i asomatognozija bolesne strane.Ovo je često praćeno poremećajem svijesti, opće stanje pacijenta je vrlo teško, prognoza je veoma ozbiljna.
 • Sindrom okluzije prednje moždane arterije – Kontralateralna, neproporcionalna hemipareza kruralnog tipa, ispad senzibiliteta te strane, neki put patološki refleksi, uz psihičke poremečaje tipa apatije i afektivne ravnodušnosti.
 • Sindrom okluzije prednje horioidalne arterije – Hemiplegija suprotne strane sa gubitkom senzibiliteta, kontralateralna hemianopsija, bez afatičnih smetnji.

Infarkti stražnje cirkulacije:

 • Sindrom okluzije stražnje moždane arterije – Jednostrana okluzija površnih grana daje kontralateralnu hemianopsiju udruženu sa složenim vidnim ispadima.
 • Infarkte područja moždanog stabla karakteriše pojava alternog sindroma tj. ispad jednog ili više kranijalnih nerava na strani lezije, uz ispad dugih puteva na suprotnoj strani (motorika i/ili senzibilitet).
 • Infarkt u području ponsa povezan sa okluzijom bazilarne arterije je dramatičnog toka, sa komom, paralizom bulbomotora, kvadriplegijom i brzim fatalnim završetkom.
 • Infarkt područja malog mozga ide sa jakom vrtoglavicom, povraćanjem, teškim gubitkom ravnoteže, a tokom pregleda nalazi se nistagmus i veoma jaka ataksija, bez težeg ispada motorne snage.

Lakunarni infarkti

su mali infarkti, smješteni u subkortikalnom području hemisfera.

Rjeđi uzroci ishemičnog insulta

su: hematološki uzroci, neaterosklerotične vaskulopatije, vaskulitisi …

Specifična terapija ishemičnog inzulta

Konzervativna terapija

Konzervativna terapija je usmjerena, s jedne strane, na zaštitu i oporavak ugroženih moždanih ćelija oko zone infarkta i s druge strane na poboljšanje moždane cirkulacije.

 • Prva terapija se naziva neuroprotektivna ili citoprotektivna terapija.Upotrebljavaju se mnoga sredstva, u prvom redu lijekovi tipa blokatora kalcijevih kanala (nimodipin), potom lijekovi kao antagonisti glutamat receptora.Primjena antiedematoznih sredstava svodi se na 20% manitol u vidu spore infuzije 1g/kg/24 sata, rjeđe glicerol u dozi 1,5g/kg/24 sata preko sonde.
 • Druga terapija
 1. Prombolitički (fibrinolitički) lijekovi s ciljem razgradnje (lize) tromba.Primjenjuje se tkivni aktivator plazminogena u dozi od 0.9 mg/kg.
 2. Antikoagulantni lijekovi u kurativne svrhe.Kada je potrebna terapija heparina, primjenjuje se na dva načina.Prvi:5000-10000 jedinica i.v. u bolusu, a potom kontinuirana infuzija preko infuzomata 1000-2000 jedinica na sat.Drugi:5000-10000 jedinica i.v. u bolusu, a potom bolusi od 5000-10000 jedinica i.v. svaka 4 sata.Kontroliše se parcijalno tromboplastinsko vrijeme barem jednom dnevno.
 3. Antiagregacioni lijekovi u akutnoj fazi.Primjenjuje se acetilsalicilna kiselina u dozi od 100-300 mg dnevno.

Hemodilucija je vid terapije usmjeren na povećanje moždanog protoka i time smanjenje oštećenja nastalo ishemijom, preko smanjenja cjelokupnog viskoziteta krvi i olakšavanja cirkulacije.