strabizam
strabizam

Strabizam definiramo kao odstupanje jedne linije vida od paralelnosti.To je anomalija položaja očiju i poremečaj binokularne vidne funkcije.

Etiologija strabizma:

 • senzorni uzroci > bolest, koja dovodi do zamučenja rožnice, bolesti mrežnice, atrofije vidnog živca
 • anatomski uzroci > kraniostenoze, aplazije i stenoze mišića
 • inervacijski uzroci > poremečaji akomodacije i konvergencije
 • kod djece, koja su preboljela encefalitisStrabizam dijelimo na p a r a l i t i č k i( mjenja se veličina otklona oka, a kut je sve veći u smjeru djelovanja paretičnog mišića) i k o n k o m i t a n t n i( otklon oka je jednak u svim smjerovima, svi mišići djeluju normalno, a postoji samo anomalija položaja očiju).

ORTOFORIJA – je normalan položaj očiju s potpunim uravnoteženjem očnih mišića.

Vrste konkomitantnog strabizma :

 • konvergentni strabizam > jedno oko se odkloni prema unutra-ezotropij(dalekovidni)
 1. konverg. alternirajući strabizam ( oba oka škilje naizmjenično)
 2. konverg. monolateralni strabizam ( jedno te isto oko stalno stoji u položaju škiljenja)
 • divergentni strabizam > otkloni oka prema van( kratkovidni)
 1. diverg. alternirajući strabizam ( oba oka škilje naizmjenično ili postoji jedno vodeće oko)
 1. diverg. monolateralni strabizam ( na škiljavom oku vid može biti dobar ali i loš)
 • vertikalni strabizam > vertikalni otkloni oka
 1. · vertik. alterirajući strabizam
 2. · vertikalni monolateralni strabizam

Ciklodevijacije su otkloni oka oko sagitalne osi.

Komplikacije strabizma :

 • – slabovidnost ili ambliopija
 • – abnormalna retinalna korespodencija