DIJETE DIJABETIČNE MAJKE

Zaseban klinički entitet čija simptomatologija direktno zavisi od vrste i dužine trajanja dijabetesa kod majke, te adekvatne kontrole dijabetesa u trudnoći. Sve nastale promjene su posljedica biohemijskih poremećaja u čijoj su osnovi hiperglikemija trudnice i hiperinzulinemija fetusa, koja nastaje zbog sekundarne hipertrofije fetalnih β ćelija pankreasa.

Klinička simptomatologija obuhvata:

–          Metaboličke poremećaje

o   hipoglikemiju, koja se ispoljava već 1-2 sata po rođenju, zatim

o   hipokalcemiju i hipomagnezijemiju, koje su najniže 24-72 sata po rođenju, a srazmjerne su težini dijabetesa trudnice

–          kardiorespiratorne poremećaje – česta je perinatalna asfiksija, RDS, kardiomiopatija, koja nastaje zbog nagomilavanja masti i glikogena u miokardu (može dovesti do kongestivnog popuštanja srca)

–          hematološke poremećaje – hiperbilirubinemiju (zbog prematuriteta, hipoglikemije, policitemije), policitemiju i hiperviskoznost krvi (vjerovatno zbog intrauterine hipoksije)

–          morfološke poremećaje – makrosomiju, te porođajne ozljede zbog velike porođajne težine, kao i veću učestalost kongenitalnih malformacija.

Profilaksa je dobra kontrola dijabetesa trudnice (naročito preko hemoglobina A1C), a terapija podrazumijeva kupiranje odgovarajućih metaboličkih poremećaja, naročito rane hipoglikemije.