Akutna reumatska groznica - Zdravlje, medicina, lijecenje, zdravstveni portal

av blok tagged posts

Akutna reumatska groznica

Akutna reumatska groznica

Etiopatogeneza:

Akutna reumatska groznica (ARG) je prevashodno oboljenje dječijeg uzrasta i omladine, mada se može pojaviti u svakom životnom dobu.  Neliječena teče u atacima koji slijede u različitim intervalima, a trajna oštećenja ostavlja na srcu, pa ona stara izreka vrijedi i danas da ARG liže zglobove a srce ugriza.

Inicijalni uzrok koji pokreće patogenezu ARG je β hemolitični streptokok iz grupe A. Dokazano je da nema primoataka niti recidiva ARG bez predhodne infekcije sa ovom grupom streptokoka. Daljni tačni mehanizmi koji će dovesti do simptomatologije ARG ostaju neobjašnjeni. Pojedini sojevi streptokoka iz grupe A češće se nalaze u bolesnika, ali još nema definicije koji su to “reumatogeni” sojevi, a koji su pak “nefritogeni”...

Read More
AV blok I stepena

Poremećaji u provođenju impulsa kroz miokard

AV blok I stepena

AV blok I stepena

Smetnje u provođenju impulsa kroz miokard zovu se blok ili disocijacija, a uzroci mogu biti funkcionalna ili organska oštećenja miokarda. Funkcionalni poremećaji koji stvaraju blok ili disocijaciju su povišen tonus vagusa, zamor sprovodnog sistema. Organski su češći i poslijedica su:

 • djelovanja različitih mikrobnih toksina ili u vezi sa djelovanjem mikroba (reumatska groznica, difterija, šarlah)
 • intoksikacija lijekovima (digitalis, kinin)
 • koronarna ateroskleroza
 • mehanička oštećenja
 • tumori
 • udar električnom strujom

S obzirom na lokalizaciju srčani blok dijelimo na:

 • Sinoaurikularni blok
 • Atrioventrikularni blok
 • Interventrikularni blok

Sinoaurikularni blok

Impuls je blokiran na izlasku iz SA čvora tako da ne može da nadraži atrij...

Read More
Supraventrikularna paroksizmalna tahikardija

Paroksizmalna tahikardija

Supraventrikularna paroksizmalna tahikardija
Supraventrikularna paroksizmalna tahikardija

Kada imamo ektopično žarište koje otkucava ritmično i povećanom brzinom onda imamo paroksizmalnu takikardiju. Pri tome brzina rada srca može se podići i do 150 otkucaja u minuti. Ona se javlja u vidu napada koji mogu da traju od nekoliko minuta do nekoliko dana. Mehanizam nastanka paroksizmalne tahikardije objašnjavaju tri teroije:

 • Ekstrasistolna teorija koja pretpostavlja da je ova takikardija jednostavno salva ritmičnih ekstrasistola.
 • Teorija o ponovnom ulasku pretpostavlja postojanje djelova miokarda sa dužim vremenom refraktilnosti od ostatka. Njih nadražuje talas razdraženja dok se povlači sa ostalih djelova miokarda.
 • Teorija o kruženju talasa kaže da postoji talas koji kruži preko miokarda i cjelo vrijeme ga nadražuje...
Read More
Septalni defekt

Urođene srčane mane

Septalni defekt
Septalni defekt

To su urođene malformacije srca i velikih krvnih sudova. One mogu biti nasljednog karaktera ili mogu biti uzrokovane djelovanjem teratogenih faktora u toku fetalnog razvoja. Mogu biti izolovane ili kombinovane, tako da te kombinovane obično uzrokuju teže hemodinamske poremećaje ali u nekim uslovima kombinacija dvije anomalije omogućava preživljavanje. Prema kliničarima djele se u mane sa cijanozom i mane bez cijanoze, a prema lokalizaciji i anatomskim karakteristikama dijele se u 4 grupe:

 1. Defekti plućnih krvnih sudova i aorte
 2. Defekti septuma ventrikula i atrija
 3. Kombinovani defekti septuma atrija i defekti arterie pulmonalis
 4. Transpozicija velikih krvnih sudova

Defekti plućnih krvnih sudova i aorte

Stenoza Arteriae Pulmonalis

Stenoza arterije pulmonalis može b...

Read More

Stečene srčane mane

Stečene srčane mane
Stečene srčane mane

Srčane mane su promjene na srčanim zaliscima. Imamo dvije vrste takvih promjena:

 • Insuficijencija zalistaka – gdje su zalisci iz različitih razloga tako promjenjeni da je onemogućeno njihovo potpuno zatvaranje.
 • Stenoza ušća – gdje su zalisci srasli tako da je površina kroz koju krv treba da pređe iz jedne šupljine u drugu sužena.

Obično i kod jednog i drugog imamo anatomske promjene na zaliscima u vidu zadebljanja na rubovima i oštećenja. Imamo i srčane mane bez anatomskih promjena na zaliscima koje su posljedica dilatacije fibroznog prstena ušća usljed dilatacije miokarda ili srčane mane kao posljedica oboljenja papilarnih mišića. Te srčane mane se zovu funkcionalne ili relativne. Srčane mane djelimo na stečene i urođene.

Stečene srča...

Read More