PCR
Mikrobiologija

Reakcija lančanog umnožavanja PCR

PCR Visokosenzitivna metoda za otkrivanje minimalnih kolicina specificnih DNK ili RNK sekvenci. U reakciji ucestvuju: Virusna NK, prajmeri (jednostruke oligonukleotidne sekvence) i DNK polimeraza. Za izvodjenje PCR se koriste kompjuterizovani aparati koji odrzavaju temperaturu koja […]

Tumor kičme
Interna

Tumori kičmenog kanala

Etiologija: Oko 15%  tumora CNS-a nastaju u kičmenom kanalu. Veliki dio tumora kičmenog kanala su primarni ekstraduralni tumori (limfomi, sarkomi, hordomi) ili sekundarni, metastski tumori. Većina metastskih tumora ove regije širi sa koštanih sruktura. Od […]

Meningeom
Interna

Tumori mozga

Meningeom Etiopatogeneza: Tumori mozga se medusobno razlikuju prema vrsti ćelija iz kojih potiću. Najveći dio, oko 60%, potiće od glijalnih ćelija. U ovu grupu tumora spadaju: gliomlastoma multiforme, astrocitoma, ependimima, oligodendroglioma i medulloblastoma. Između djece […]