Folikulinske ciste jajnika - Zdravlje, medicina, lijecenje, zdravstveni portal

de grafovog tagged posts

Folikulinska cista jajnika

Folikulinske ciste jajnika

Folikulinska cista jajnika
Folikulinska cista jajnika

Definicija:

To su pojedinačni pseudotumori jajnika, odnosno retencione ciste, koje nastaju iz De Grafovog folikula kad izostane ovulacija.

Etiopatogeneza:

Zbog dalje produkcije folikulinske tečnosti mješak se sve više uvećava tako da folikulinska cista može da dostigne veličinu mandarine. Ovi pojedinačni cistični tumori jajnika veoma su slični pravim neoplazmama i od njih se razlikuju samo pri mikroskopskom pregledu nalazom kuboidnih ćelija granuloznog sloja i ponekad nalazom zrnastog brežuljka sa jajnim ćelijama.

Klinička slika:

Folikulinske ciste nemaju veliki klinički značaj i ne zahtjevaju posebno liječenje, jer poslije izvjesnog vremena spontano iščezavaju...

Read More

FIZIOLOGIJA TRUDNOĆE


Oplođenje (koncepcija)
Pod oplođenjem podrazumevamo spajanje spermatozoida sa zrelom jajnom ili jajnim ćelijama žene. Preciznije rečeno, oplođenje ili koncepcija podrazumeva dva sukcesivna procesa koji se u to vrijeme odigravaju u polnim organima žene:
 impregnaciju – prodiranje spermatozoida u jajnu ćeliju
 konjugaciju – stapanje jedara spermatozoida i jajne ćelije

U nezreloj jajnoj ćeliji broj hromozoma je diploidan kao i u ostalim ćelijama ljudskog organizma i iznosi 2 puta po 23. Sazrijevanjem jajne ćelije dešava se redukcija broja hromozoma što se ostvaruje deobama sazrevanja. Ukupno ima dve ovakve deobe.
 Prva deoba sazrevanja predstavlja mejotičnu deobu pri kojoj nastaju
o normalna jajna ćelija i
o polarno telo – veoma mala ćelija, sa vrlo oskudnom citopl...

Read More

FIZIOLOGIJA POLNIH ORGANA

Menstruacioni ciklus
Pod menstruacionim ciklusom podrazumevaju se sve promjene koje se odigravaju na unutrašnjim polnim organima žene između dve uzastopne menstruacije. Kod najvećeg broja žena menstruacioni ciklus traje 28 dana, ali se smatra normalnim ako nije kraći od 21 ni duži od 35 dana.
Do puberteta je količina gonadotropina koju luči prednji režanj hipofize veoma mala i nedovoljna da dovede do sazrevanja jajne ćelije u jajniku i da pokrene mehanizam menstruacije. Osim toga, do tog životnog doba i sami jajnici u priličnoj meri su refraktomi na gonadostimulanse.
Pojava prve menstruacije i uspostavljanje menstruacionih ciklusa dešava se u pubertetu pod dejstvom gonadotropina hipofize preko ovarijalnih hormona koji se pod njihovim uticajem stvaraju u jajnicima...

Read More
Karlica žene

Anatomija karlice žene

Karlica (pelvis)

Karlica ili pelvis je koštani prsten na spoju kičmenog stuba i donjih udova. Ona se sastoji iz četiri kosti: dvije karlične, krsne i trtične. Kosti koje grade karlicu međusobno su spojene zglobovima i vezama.
Pored toga sto se na karlicu naniže nastavljaju donji ekstremiteti, ona sa donje strane i pozadi ograničava jedan dio trbušne duplje i u njoj su smješteni organi trbušne duplje i male karlice. Preko karlice se teret kičmenog stuba, odnosno trupa, prenosi na donje udove. Dejstvo pritiska kičmenog stuba i potiska preko donjih udova u fazi razvoja u velikoj mjeri utiče na formiranje i oblik karličnog prstena, što u akušerstvu ima poseban značaj.

OS COXAE – KARLIČNA KOST

Karlična kost (os coxae) je velika, plosnata kost, oblika vitla (elise) sa središte...

Read More

Tumori jajnika

Etiopatogeneza:

Tumori jajnika spadaju među najčešće neoplazme u organizmu žene. Oni mogu da se podjele u više grupa. Prema podjeli, koju je na osnovu više postojećih klasifikacija prihvatio Read, razlikujemo najprije pseudotumore i prave tumore.

  • U pseudotumore jajnika spadaju retencione ciste, i to: folikulinske i luteinske ciste i folikulinski i luteinski hematomi. Osim retencionih cista, u pseudotumore spadaju i ciste jajnika kod ovarijalne endometrioze.
  • Prave neoplazme mogu poticati od žljezdanog i vezivnog tkiva jajnika. I jedne i druge mogu biti benigne i maligne.

Prvu grupu tumora od žljezdanog tkiva čine epitelni tumori jajnika.

  • U benigne tumore koji potiču od epitelnog tkiva spadaju pseudomucinozni cistadenomi i serozni cistadenomi...
Read More