Poremećaji koronarne cirkulacije - Zdravlje, medicina, lijecenje, zdravstveni portal

fetalni krvotok tagged posts

Koronarna cirkulacija

Poremećaji koronarne cirkulacije

Koronarna cirkulacija

Koronarna cirkulacija

Rad srca zavisi od snadbjevanja miokarda krvlju, to obezbjeđuje koronarni krvotok. Protok krvi kroz koronarke zavisi od:

 • anatomsko funkcionalnog stanja koronarki
 • pritiska u aorti (posebno u diastoli)
 • minutni volumen
 • frekvencije srca
 • ritma srca
 • pritiska u ograncima kornarne artije
 • viskoznosti krvi
 • te od drugih faktora kao što su napor, emotivna napetost i uzbuđenje itd.

Koronarna insuficijencija

To je poremećaj koronarnog krvotka koji dovodi srčani mišić u stanje ishemije. Što se etiološkog stanovišta tiče koronarna insuficijencija može biti primarna i sekundarna.

Primarna koronarna insuficijencija je ona koja je prouzrokovana oboljenjima direktno na koronarnim krvnim sudovima kao što je ateroskleroza ili pak kod funkcionalnih spastičkih nadražaja kao pos...

Read More
Septalni defekt

Urođene srčane mane

Septalni defekt
Septalni defekt

To su urođene malformacije srca i velikih krvnih sudova. One mogu biti nasljednog karaktera ili mogu biti uzrokovane djelovanjem teratogenih faktora u toku fetalnog razvoja. Mogu biti izolovane ili kombinovane, tako da te kombinovane obično uzrokuju teže hemodinamske poremećaje ali u nekim uslovima kombinacija dvije anomalije omogućava preživljavanje. Prema kliničarima djele se u mane sa cijanozom i mane bez cijanoze, a prema lokalizaciji i anatomskim karakteristikama dijele se u 4 grupe:

 1. Defekti plućnih krvnih sudova i aorte
 2. Defekti septuma ventrikula i atrija
 3. Kombinovani defekti septuma atrija i defekti arterie pulmonalis
 4. Transpozicija velikih krvnih sudova

Defekti plućnih krvnih sudova i aorte

Stenoza Arteriae Pulmonalis

Stenoza arterije pulmonalis može b...

Read More

Insuficijencija perifernog krvotoka

Šok
Šok

Šok je opsta reakcija organizma na nedovoljno snadbjevanje tkiva krvlju (prvenstveno kiseonikom).  Sa etioloskog stanovišta faktore koji stvaraju šok mozemo podjeliti u dvije grupe:

 • faktori sa primarnim djelovanjem na srce
 • faktori koji primarno smanjuju volumen krvi, smanjuju vazomotorni tonus, povećavaju otpor u krvotoku

Bez obzira odakle dolazio faktor, osnovno je smanjenje minutnog volumena srca.

Razvoj šoka

Sto se razvoja šoka tiče možemo reći da imamo tri vrste šoka, odnosno tri stadija koji usljede jedan iza drugog ako se uzrok šoka ne zaustavi ili ako kompenzatorni mehanizmi ne savladaju nastale promjene, a to su:

 • neprogresivni (kompenzovani) šok – on se kompenzuje odredjenim mehanizmima organizma – stimulacija presoreceptora zbog gubitka krvi dovodi do vaz...
Read More

Metaboličke funkcije jetre

Građa jetre
Građa jetre

Građa jetre

Jetra je složena žlijezda koja je preko izvodnih kanala povezana sa probavnom cijevi. Građena je od stanica – hepatocita koje su raspoređene u jetrene lobule heksagonalnog izgleda. U lobulima hepatociti su raspoređeni u tračke koji teku radijalno, a u centru lobula je vena centralis. Između tri lobula je Kiernaov portobilijarni prostor u kome se nalaze arterije, vene i ductus interlobularis. U prostorima između hepatocita teku sinusoide jetre građene od fenestralnih endotelnih stanica. Kad krvna plazma protiče kroz sinusoide ona se cijedi kroz fenestre endotelnih stanica i dolazi u odnos sa hepatocitima što omogućuje izmjenu makromolekula. Sinusoide sadrže i Kupferove stanice (fagociti koji razgrađuju eritrocite hemoglobin).

Krvotok jetre

Jetra ...

Read More