Hematurija - Zdravlje, medicina, lijecenje, zdravstveni portal

leukocit tagged posts

Hematurija

Hematurija

Hematurija
Hematurija

Eritrociturija

Porijeklo eritrociturije se može dokazati na dva načina:

Uzimanjem urina u tri porcije,

  • hematurija u svim porcijama govori da je glomerularnog porijekla
  • hematurija samo u trećoj porciji ukazuje na porijeklo iz donjih partija

Ispitivanje morfologije sa fazno-kontrastnim mikroskopom;

  • više od 80% dizmorfnih – eritrociti su glomerularnog porijekla
  • više od 80% izomorfnih – eritrociti su porijekom iz donjih partija urinarnog trakta.

U novije vrijeme dosta autora spekuliše i tvrde da dismorfni ukazuju samo na renalno porijeklo eritrocita, a ne isključivo na glomerularno. Ovo ispitivanje je dovoljno uraditi samo jednom.

  • Dokazivanje eritrocitnih cilindara u sedimentu uvijek govori za renalno oštećenje.
  • Kalciurija odnosno odnos calcium/creatinin u 24-satn...
Read More
Pregled urina

Dijagnostički pregled urina

Pregled urina
Pregled urina

Dijagnostički postupak je potrebno započeti pregledom urina. Način uzimanja uzorka urina zavisi od toga šta se želi pregledom dokazati.

Prvi jutarnji urin koristi se za mikroskopski pregled ćelijskih elemenata čija kiselost i koncentracija obezbjeđuje da su elementi duže očuvani. Za bakteriološki pregled, urin se uzima iz srednjeg mlaza spontanim mokrenjem u sterilnu epruvetu. Djeca preko dvije godine mokre na zahtjev pa je kod njih lakše dobiti urin. Kod manje djece urin se skuplja u sterilnu plastičnu kesicu ili neki drugi sakupljač. U svakom slučaju postupku uzimanja urina mora predhoditi pažljivo pranje spolovila i perineuma sapunom i vodom, te ispiranje prokuhanom i ohlađenom vodom...

Read More
Juvenilni hronični artritis

Juvenilni hronični artritis

Juvenilni hronični artritis

Juvenilni hronični artritis (poliartikularni oblik)

Definicija:

Juvenilni hronični artritis je bolest ili grupa oboljenja koja se klinički prezentuju čitavim spektrom zglobnih i vanzglobnih manifestacija, a posljedica su nesupurativne hronične upale vezivnog tkiva.

Etiopatogeneza:

Etiologija mu je nepoznata, a patogeneza nedovoljno rasvjetljena. Klinička slika je veoma šarolika i kod svakog bolesnika se prezentuje individualnom kombinacijom simptoma i znakova. Dominantnu ulogu igra hronični artritis koji traje više od 3 mjeseca. U svijetu variraju epidemiološki podaci o učestalosti bolesti, od 2.7-19.6 na 100.000 djece.

EULAR-ova kriterija za dijagnozu juvenilnog hroničnog artritisa:

Početak: prije 16. godina
Trajanje: minimalno 3 mjeseca
Prema načinu početka se klasificira:

Read More
Septični endokarditis

Septični endokarditis

Septični endokarditis
Septični endokarditis

Definicija:

Septični endokarditis uključuje entitete akutni, subakutni bakterijski endokarditis, ranije nazvan endokarditis lenta, kao i druge nebakterijske endokarditise uzrokovane sa virusima ili gljivicama.  Oboljenje predstavlja značajan uzrok morbiditeta i mortaliteta u djece, uprkos napretku u tretmanu i profilaksi.

Etiopatogeneza:

Za razvoj infektivnog endokarditisa u 50% slučajeva odgovoran je Streptococcus viridans. U oko 30% slučajeva, sa povećanom učestalošću u posljednjim decenijama, odgovoran je Staphilococcus pyogenes. Učešće drugih mikroorganizama je rjeđe, a u 10% slučajeva hemokulture su negativne. Stafilokokni endokarditis je rjeđi u bolesnika koji nemaju osnovno srčano oboljenje...

Read More