Huntingtonova koreja - Zdravlje, medicina, lijecenje, zdravstveni portal

na bol tagged posts

Huntingtonova koreja

Huntingtonova koreja

Huntingtonova koreja

Huntingtonova koreja

Američki liječnik George Huntington (Long Island, New York) je 1872. opisao bolest što su je on sam, njegov otac i njegov djed pomno pratili kroz nekoliko generacija bolesnika. Četiri glavna obilježja te bolesti su bila: nasljednost, chorea, demencija i smrt 15-20 godina nakon početka. Tu bolest danas stoga nazivamo Huntingtonova bolest, a ona pogađa podjednako učestalo i muškarce i žene (oko 5 na 10 000) i u većine bolesnika se počne razvijati u 4. ili 5. desetljeću života. Dakle, bolest pogađa poglavito pojedince koji su vjenčani i već imaju djecu; svako dijete oboljelog roditelja ima 50% šanse da naslijedi bolest...

Read More
Bol

Bol i osjetljivost na bol

Bol
Bol

Bol je odbrambeni refleks, praćen subjektivnim osjećajem kojeg nazivamo Bol. Za nastanak bola odgovoran je mehanizam nocicepcije koji registruje povredu ili djelovanje algogenog faktora na organizam i prenosi ga do centralnog nervnog sistema u kome se formira odgovor na bol. Priroda nastanka bolnog impulsa nije do kraja razjašnjena pa postoje tri teorije:

  • bol nastaje pri bilo kojoj stimulaciji preko određenog praga osljetljivosti
  • bol nastaje na taj način da postoje određene niti koje prenose senzibilitet samo određenog spektra jačine stimulacije koji odgovara bolu (dok druge prenose druge podražaje)
  • bol nastaje podraživanjem određenih receptora koji su odgovorni za bol.

Najvjerovatnije je da su sve tri teorije tačne jer su nađeni i receptori za bol...

Read More
Morbus Fabry

Poremećaji lipoproteina

Morbus Fabry
Morbus Fabry

Angikeratoma corporis diffusum ili Morbus Fabry

Morbus Fabry je nasljedna sfingolipidoza. Dolazi do akumulacije glikolipida u mozgu, u ganglijskim ćelijama jer nedostaje galaktozidaza koja razgrađuje galaktozin (cerebrozid – sfingolipid sa galaktozom).

U kliničkoj slici dominiraju kožne lezije, sekundarno bubrežne i kardiovaskularne komplikacije. Trećina bolesnika ima neurološke simptome

Morbus Tay-Sachs

Nasljedna sfingolipidoza, najčešća se javlja kod jevrejske djece. Karakteriše je gomilanje gangliozida (kao cerebrozidi sfingolipidi ali umjesto galaktoze sadrže i glukozu, galaktozu, n-acetil galaktozamin, sijalična kiselina). Uočava se između 3 i 7 mjeseci života. Drastična mentalna i tjelesna retardacija. Glioza demijelinizacija...

Read More
Amiotrofična lateralna skleroza

Amiotrofična lateralna skleroza

Amiotrofična lateralna skleroza

Amiotrofična lateralna skleroza

Autor stručnog rada: dr Senad Međedović, neuropsihijatar, neuropsihijatrijska klinika RMC Mostar

Definicija:

Amiotrofična lateralna skleroza je bolest koja zahvata donji motorni neuron (DMN), lokalizovan u moždanom stablu i prednjim dijelovima kičmene moždine i prostire se do mišića i gornji motorni neuron (GMN), odnosno kortikospinalni put lokalizovan u motornoj kori, koji se zatim prostire descendentno i inerviše donji motorni neuron. Prvi opis ove razarajuće bolesti dao je Aran 1850. godine, dok je 1869. ili po drugim izvorima 1873. godine, francuski neurolog Šarko dao širi opis bolesti i istakao zahvatanje kortikospinalnog puta. U njegovu čast se sama bolest naziva Šarkoovom...

Read More