Imunoenzimski test – ELISA - Zdravlje, medicina, lijecenje, zdravstveni portal

nalazi tagged posts

Sandwich ELISA

Imunoenzimski test – ELISA

Sandwich ELISA
Sandwich ELISA

Ova metoda se bazira na primjeni antitjela ili antigena obiljezenim enzimom. Od posebnog su znacaja u dijagnozi oboljenja izazvanih virusima koji se na mogu kultivisati u laboratorijskim uslovima (HBV, Rotavirusi) kao i pojedine klase imunoglobulina IgG i IgM.

Postoje dvije varijante ELISA testa:

  • kada se poznati antigen nalazi u cvrstoj fazi – radi se indirektna ELISA za detekciju antivirusnih antitjela i inhibiciona ELISA koja se koristi za detekciju antigena iz bolesnickog materijala
  • kada se poznato antitjelo nalazi u cvrstoj fazi-radi se direktna sendvic ELISA za detekciju virusnih antigena, kompetitivna ELISA se koristi za detekciju virusnih antigena i visetepena sendvic ELISA za detekciju IgM antitjela.
Read More
Onkologija

Hiperkalcemija u onkologiji

Onkologija
Onkologija

Definicija:

Hiperkalcemija je najčešći metabolički poremećaj udružen sa malignim tumorima koji može ugrožavati život.

Etiologija:

Hiperkalcemija je stanje kada je nivo kalcijuma iznad 11,0 mg/dl. Postoje dva tipa hiperkalcemije kod karcinoma:

  • nastala zbog osteolize primarnim ili metastskim tumorom
  • humoralna hierkalcemija uzrokovana cirkulišućim faktorima koje lući tumor bez znakova destrukcije  kosti (PTH like hormon, cirkulišući GF, prostaglandin E2).

Potencirajući faktori za nastanak hiperkalcemije su nepokretnost, reducirana renalna ekskrecija radi anoreksije, povračanja, hormonalne terapije, thiazidnih diuretika.

Klinička slika:

Simptomi hiperkalcemije su povraćanje i mučnina, ali mnogi pacijenti su asimptomatski...

Read More
Hipertrofična kardiomiopatija

Hipertrofična kardiomiopatija

Hipertrofična kardiomiopatija
Hipertrofična kardiomiopatija

Definicija:

Hipertrofične kardiomiopatije su nasljedna oboljenja srčanog mišića sa hipertrofijom segmenta lijevog ventrikula bez dilatacije. Njen je sinonim idiopatska hipertrofična subaortna stenoza (IHSS).

Etiopatologija:

Kod 60% se nasljeđuje autosomno dominantno. Kod ostalih se nasljeđivanje ne može dokazati. Patohistološki nalazimo asimetričnu distrubuciju hipertrofije u 90% pacijenata, zadebljanje endokarda, interventrikularnog septuma i abnormalnost intramuralnih koronarnih arterija. Histološki vidimo difuzno narušenu građu miokarda. Kod većine oboljelih je prisutna obstrukcija izlaznog trakta iz lijevog ventrikula što je rezultat abnormalnog pokreta prednje mitralne valvule.

Klasifikacija:

  • Obstruktivna – gradijent tlaka je najmanj...
Read More
Cijanoza

Posmatranje kardiološkog bolesnika

Cijanoza
Cijanoza
  • BLJEDILO KOŽE I SLUZNICA je važan simptom, posebno kada je izražena razlika između stepena bljedila i relativno adekvatnog nivoa hemoglobina, kao što nalazimo kod reumatske bolesti u djece.
  • CIJANOZA je prisutna kada je na 100 ml kapilarne krvi prisutno 5 grama redukovanog Hb (normalno 2.25 grama). Ovo se može dogoditi ili zbog nesaturacije arterijske krvi (centralna cijanoza sa D-L šantom) ili pri oboljenju plućnog parenhima, ili zbog neobično snažne ekstrakcije O2 iz krvi u nivou kapilara (periferna cijanoza se sreće kod niskog volumena srca – pri srčanom popuštanju). Centralna cijanoza se znatno poboljša zbog oboljenja plućnog parenhima pri inhalaciji 100% O2, za razliku od one D-L šantom kada se minimalno poboljša na inhalaciju kiseonika.
  • TAHIPNEA ili pov...
Read More