Osjetljivost tumorskih ćelija na zračenje - Zdravlje, medicina, lijecenje, zdravstveni portal

ovarijalni tagged posts

radioterapija

Osjetljivost tumorskih ćelija na zračenje

radioterapija
radioterapija

Odlučujuće za uspjeh terapije zračenjem je osjetljivost tumora na zračenje. Pri tome prokrvljenost tumora igra važnu ulogu. Što je bolja prokrvljenost i što je viša opskrbljenost kisikom, to osjetljivije reagira tumor na zračenje. Na temelju takvih okolnosti kod nekih tumora je terapija zračenjem jedina terapija koja se može koristiti, npr. rak testisa i tumori kože.
S druge strane to znači, da su tumori prostate, vezivnog i zaštitnog tkiva posebno neosjetljivi na zrake. Terapija zračenjem ima svoj značaj u ublažavanju bolova, npr. kod metastaza kostiju i kod tumora koji pritišću na živce ili korijen živaca.

Ćelije koje su jako aktivne i nalaze se u neprestanom rastu osjetljivije su nego one koje su inaktivne...

Read More
Missed abortion

Missed abortion (izostali abortus)

Missed abortion

Missed abortion

Stanje kada začetak ili plod ugine u prvim mjesecima razvoja, odnosno sve do 28. sedmice trudnoće, ali ne dođe do njegovog izbacivanja, tj. po uginuću zadrži se u materici.

Dok je ovulum živ, žena ima sve znake koji prate ranu trudnoću, i biološke i imunološke reakcije trudnoće su pozitivne.
Kasnije kad začetak ugine, subjektivni znaci trudnoće nestaju, a biološke reakcije su negativne. Ako je trudnica osjećala pokrete ploda oni nestaju. Trbuh i materica se ne uvećavaju, te pri naknadnim pregledima ljekar konstatuje istu veličinu uterusa kao i ranije, ili se čak i smanjuje. Pregled ultrazvukom takođe pokazuje da je plod uginuo.

Bilo daje u pitanju rano uginuće ovuluma ili da se to desilo u već odmakloj trudnoći, kod missed abortiona uginuo ovulum se još n...

Read More
Nasilno prekidanje trudnoće

Nasilno prekidanje trudnoće

Nasilno prekidanje trudnoće
Nasilno prekidanje trudnoće

Naš ustav daje pravo supružnicima da planiraju porodicu korištenjem kontracepcije ili prekidanjem već nastale nepoželjne trudnoće, ukoliko prekid trudnoće ne ugrožava život ili bitno ne remeti zdravlje trudnice.
Ako je trudnoća stara manje od 10 sedmica, artificijelno prekidanje vrši se bez ikakvih formalnosti samo na zahtjev žene.
Kod je trudnoća stara više od 10 sedmica prekid mora da se vrši po odobrenju komisije, sastavljene od 2 ljekara i 1 socijalnog radnika. Komisija, pored ispitivanja životnih prilika trudnice, treba da ustanovi i to da li će ovim aktom biti ugroženi život i zdravlje trudnice...

Read More
Cijepljenje u trudnoći

Patologija trudnoće

Bolesti i trudnoća
Trudnoća predstavlja u fiziološkim granicama promjenjeno stanje žene u vremenskom periodu od začeća pa sve do porođaja ili abortusa. U to vrijeme u organizmu trudnice razvija se novo biće, koje ona snadbjeva kiseonikom, vitaminima, energetskim i gradivnim materijalom, a oslobađa razgradnih produkata metabolizma, i koje je sve do porođaja sa spoljašnjom sredinom u kontaktu isključivo preko majke. Jasno je da su zato, kako organizam majke a posebno po život važni njeni parenhimatozni organi tokom trudnoće veoma opterećeni i prinuđeni da koriste svoju rezervnu snagu. Ako su ti organi prethodno oštećeni ili ako obole za vrijeme trudnoće, njihova rezervna snaga se iscrpljuje, te se smanjuje i mogućnost da oni svojom funkcijom odgovore potrebama majke i ploda...

Read More