Matična stanica
Interna

Matične ćelije

Matična stanica Definicija: Matična krvna ćelija je pluripotentna ćelija koštane srži koja ima ova osnovna svojstva: sposobnost samoobnavljanja, sposobnost diferencijacije i sposobnost proliferacije. Morfologija: Morfološki se ne može razlikovati od malih limfocita koštane srži. Ima […]

Polycythemia Rubra Vera
Interna

Policitemija

Policitemija je pojava povećanja broja eritrocita u krvi. Razlikujemo pravu i lažnu policitemiju. Prava policitemija je povećanje broja eritrocita u krvi i povećanje ukupne zapremine krvi tako da se ne radi o povećanoj”koncentraciji” eritrocita u […]

Urođena Sferocitoza
Interna

Korpuskularne hemolitičke anemije

Urođena Sferocitoza Korpuskularne hemolitičke anemije dijelimo na: Urođene sferocitoza ovalocitoza zbog deficita glukozo-6-P-DH u eritrocitima zbog deficita piruvat kinaze hemoglobinopatije talasemije drepanocitoza Stečene paroksizmalna noćna hemoglobinurija Urođena Sferocitoza Nasljeđuje se dominatnim genom. Eritrociti su ovalni […]