Interna

Poremećaj acido-bazne ravnoteže

Poremećaji A—B ravnoteže nastaju ili zbog poremećaja metabolizma, kada ih nazivamo metabolička acidoza ili al-kaloza, ili zbog poremećaja plućne funkcije, kada ih nazivamo respiratorna acidoza ili alkaloza. U određenim gra­nicama se respiratorni poremećaji mo­gu kompenzovati […]