Ductus cochlearis - Zdravlje, medicina, lijecenje, zdravstveni portal

ren tagged posts

Ductus cochlearis

Ductus cochlearis

Ductus cochlearis

Ductus cochlearis

Ductus cochlearis uložen u canalis spiralis cochleae pripada akustičnom dijelu (pars auditiva) membranoznog labirinta. Sastavljen je od jedne spiralno zavijene cijevi,  zatvorene na oba kraja , analogno koštanoj cochlei. Zato se i zove cochlea membranacea.

Ductus ne ispunjava potpuno cochleu, već samo mali dio canalis spiralis cochleae, a ostali prostor je ispunjen perilimfom. Takva su dva prostora: scala vestibuli i scala tympani.

Ductus spiralno zavijen odmiče od baze, približava se vrhu cochleae, te postaje tanji. Na oba kraja je potpuno zatvoren. Jedan mu je kraj caecum vestibulare (uložen u recessus cochlearis), dok je drugi caecum cupulare, na vrhu cupule cochleae.

Nešto ispred caecum vestibulare je ductus reuniens, koji spaja ductus cochlearis sa sacculuso...

Read More
Manuelni mišićni test

Manuelni mišićni test

Manuelni mišićni test
Manuelni mišićni test

Manuelni mišićni test je subjektivna metoda mjerenja mišićne snage. Nekada je bilo uobičajeno da svako sljedeće mjerenje vrši isti terapeut ali se pokazalo da ako više ispitivača uradi test da se na osnovu njihovih mjerenja može naći prosječna vrijednost, čime se test objektivizira. U novije doba manuelni mišićni test je poslužio Američkoj asocijaciji za povrede kičmene moždine da ovaj test upotrijebe za Neurološku klasifikaciju povreda kičmene moždine (ASIA kriteriji) koja se u svijetu koristi od 1994 godine. Prema manuelnom mišićnom testu ocjene za mišićnu snagu su od 0 do 5.

Ocjena 0 – ...

Read More
barthelov index

BARTHEL INDEX

barthelov index
barthelov index

BARTHEL INDEX AKTIVNOSTI SVAKODNEVNOG ŽIVOTA (ASŽ)

AKTIVNOSTI SVAKODNEVNOGA ŽIVOTA (engleski: ADI – Activities of daily living).
Ovaj indeks se koristi za procjenu slijedećega:
– Šta pacijent (osoba sa invaliditetom radi,
– Da se ustanovi stepen neovisnosti,
– Potrebna fizička ili verbalna (riječima, uputama)  pomoć,
– Posmatranje se uobičajeno radi tokom dan-dva, a  kada su u pitanju velika i mala nužda i duže  vremena,
– Test može da uradi fizijatar, fizioterapeut, ali i sama  osoba uz potrebnu objektivnost, s tim da iskusnim  medicinskim radnicima u ustanovama koje su  specijalizirane za fizijatriju, nije potrebno više od 5  minuta uz korektnu saradnju pacijenta.
– Ovaj test se najviše koristi u svijetu i na našim  prostorima radi praktičnos...

Read More
Hemiplegia

Hemiplegija

Hemiplegija je stanje potpuncg gubitka neuromišićnih funkcija ispoljenih na jednoj strani tijela , izazvano oštećenjem suprotne strane mozga. Ako se radi o djelimičnom slabljenju funkcija tada se radi o hemiparezi.  Najčešći etiološki činioci koji dovode do oštećenja mozga su:

  • cerebrovaskularna oboljenja (najčešće arterioskleroza)
  • traume
  • infekcije ( encefalitisi i encefalomijelitisi)
  • tumori (primami i s ekundarni)

Mozak je visoko diferencirano tkivo, složene građe i izuzetno osjetljivo na nedostatak krvi , odnosno kiseonika i glukoze. Potreba za krvlju je velika , mozak koristi 15 % srčanog volumena i 20 % kiseonika potrebnog za cijelo tijelo. Vaskularizovan je preko dva sistema:

  • prednjeg – karotidnog
  • zadnjeg – vertebro-bazilarnog

Glavnu anastomozu između dva sistema...

Read More