Hijalinomembranska bolest
Ginekologija

Hijalinomembranska bolest

Hijalinomembranska bolest Najčešći uzrok smrtnosti novorođenčadi. Uglavnom je vezana za nedonošče, a karakteriše se respiratornim poremećajima (tahipnea – >60/min., uvlačenje grudnog koša, cijanoza na atmosferskom zraku), koji perzistiraju ili progrediraju u toku prvih 48-96 sati […]

Alveola
Interna

Plućna insuficijencija

Plućnom insuficijencijom (PI) nazivamo stanje kada zbog poremećaja disanja razmjena gasova više ne može da zadovoljava potrebu organizma. pO2 pada a raste pCO2. Uobičajeno je da se dijeli na hipoksemijski i hipoventilacijski oblik. Tip I […]