Hijalinomembranska bolest - Zdravlje, medicina, lijecenje, zdravstveni portal

saturacija tagged posts

Hijalinomembranska bolest

Hijalinomembranska bolest

Hijalinomembranska bolest
Hijalinomembranska bolest

Najčešći uzrok smrtnosti novorođenčadi. Uglavnom je vezana za nedonošče, a karakteriše se respiratornim poremećajima (tahipnea – >60/min., uvlačenje grudnog koša, cijanoza na atmosferskom zraku), koji perzistiraju ili progrediraju u toku prvih 48-96 sati života, što se završava ili letalno ili potpunim izlječenjem u toku nekoliko dana.

Bolest je posljedica progresivne atelektaze pluća, koja je uzrokovana nedostatkom surfaktanta i abnormalnom rastegljivošću zidova grudnog koša. Surfaktant, materija koja snižava površinski napon, produciraju ćelije pneumociti tip II od 32. do 36. nedjelje gestacije...

Read More
Alveola

Plućna insuficijencija

Plućnom insuficijencijom (PI) nazivamo stanje kada zbog poremećaja disanja razmjena gasova više ne može da zadovoljava potrebu organizma. pO2 pada a raste pCO2. Uobičajeno je da se dijeli na hipoksemijski i hipoventilacijski oblik.

Tip I – Hipoksemijski oblik (parcijalna plućna insuficijencija)

Karakteriše ga hipoksemija i normokapnija ili čak hipokapnija. Ukupna ventilacija je očuvana ali zbog neravnomjerne raspodjele udahnutog zraka i krvi (V/Q) ili zbog smetnji u prenosu gasova nastaje hipoksemija.

Nalazimo ga kod:

  • prolaznih ili trajnih opstruktivnih poremećaja ventilacije
  • kod restriktivnih poremećaja ventilacije
  • kod oboljenja krvnih sudova

Tip II – Hipoventilacijski oblik, (globalna plućna insuficijencija)

Karakteriše ga hipoksemija sa hiperkapnijom...

Read More