No Picture
Zanimljivo

BIOLOŠKI LIJEKOVI

MEDIKAMENTI Statistički podaci pokazuju, da su trovanja medikamentima, u odnosu na druga trovanja, najbrojnija. Već smo spomenuli, da trovanja medikamentima i terapijskim supstancama mogu biti predmet sudske ekspertize u slučajevima – ako su data od […]

No Picture
Zanimljivo

OŠTEĆENJA ZDRAVLJA I PRIRODNA SMRT

Poremećaj funkcije ili građe organa, dijelova tijela ili cijelog organizma nazivamo oštećenjem zdravlja (laesio valetudinis). Uzroci oštećenja zdravlja mogu biti prirodni ili nasilni. Prirodno oštećenje zdravlja (laesio valetudinis naturalis) ili obolenje (morbus) nastaje iz prirodnih […]

No Picture
Zanimljivo

UBISTVO DJETETA PRI POROĐAJU

ČEDOMORSTVO (čl.39 KZ) Ubijanje novorođenčeta može biti dvojako,  od sopstvene majke (infanticidium).  od ma koga drugoga (djetoubistvo – puericidium) Čedomorstvo je dvosložnica od čedo i umorstvo, po ugledu na latinski naziv infanticidium od […]