Adultne matične stanice

Matične stanice
Matične stanice
Matične stanice
Matične stanice

Adultne matične stanice učinkovite u liječenju multiple skleroze

Kod pacijenata s multiplom sklerozom, imunosupresivna terapija nakon autologne transplantacije hematopoetskih matičnih stanica dovela je do veće stope odgovora i poboljšane kvalitete života u narednih 6 godina.
Rezultate studije na 18. susretu Europskog neurološkog društva (ENS) predstavila je dr.sc. Tatiana Ionova s hematološkog odjela Nacionalnog medicinskog centra Pirogov u Moskvi.

Tokom zadnje descenije sve više se koristi imunosupresivna terapija nakon autologne transplantacije hematopoetskih matičnih stanica kao terapeutska opcija za pacijente s multiplom sklerozom.

“Cilj studije bio je procijeniti kliničke i od pacijenta izviještene ishode kod pacijenata koji su se podvrgnuli ranoj, konvencionalnoj i kasnoj transplantaciji”, objašnjava dr. Ionova.

Bilo je uključeno 56 pacijenata sa svim tipovima multiple skleroze (primarna progresivna, sekundarna progresivna, povratna progresivna, povratna odgođena). Njihova srednja životna dob bila je 32.0 godina (od 17 do 51 godinu). EDSS-ljestvica (Median Expanded Disability Status Scale) na početku je bila 6.0, a srednje trajanje praćenja nakon terapije 18 mjeseci (raspon od 6 do 84 mjeseca).

Kliničko poboljšanje je definirano kao pad na EDSS-ljestvici barem za 0.5 bodova na dvije uzastopne vizite u razmaku od 6 mjeseci. Napredak bolesti je definiran kao porast od barem 0.5 bodova nakon 6 mjeseci i/ili pojavljivanje novih oštećenja na magnetskoj rezonanciji. Stabilizacija je odgovarala nepromijenjenim vrijednostima na EDSS-ljestvici.

Neurološka procjena i procjena kvalitete života rađena je na početku, na kraju studije, svaka 3 mjeseca do jednu godinu nakon transplantacije i svakih 6 mjeseci nakon toga. “Kako se multipla skleroza smatra neizlječivom bolesti, kvaliteta života je sveukupni cilj liječenja”, istaknula je dr. Ionova.

MR-skenovi su učinjeni na početku, nakon 6 mjeseci, nakon 12 mjeseci i na kraju praćenja.

“Čini se da su svi pacijenti odgovorili na tretman”, navodi dr. Ionova. Poboljšanje je viđeno u 62.3%, a stabilizacija se dogodila u 37.7% pacijenata. Napredak bolesti nakon poboljšanja se dogodio u 7.1% a pogoršanje nakon stabilizacije u 11.8% pacijenata.

Tokom provođenja studije niko nije umro.

Od 26 pacijenata uključenih u analizu kvalitete života, 24 je odgovorilo pozitivno i sačuvalo dobru kvalitetu života tijekom praćenja. Nije primjećena nijedna neočekivana nuspojava vezana uz tretman.

Dr. Ionova zaključuje kako se čini da je imunosupresivna terapija zajedno s autolognom transplantacijom hematopoetskih stanica sigurna i učinkovita terapija za multiplu sklerozu.