Vještačenje tjelesnih povreda

Mehanička povreda
Povreda
Povreda

Prema svome ishodu tjelesne povrede su:

  1. NESMRTONOSNE (NESMRTNE) koje narušavaju zdravlje manje ili više, ali koje ne uništavaju život posredno niti neposredno.
  2. SMRTONOSNE (SMRTNE) su one koje bilo posredno bilo neposredno prouzrokuju smrt (nasilnu).

Smrtonosne tjelesne povrede mogu biti apsolutno smrtonosne i relativno smrtonosne.

  • Apsolutno smrtonosne povrede su takve povrede koje su same po sebi smrtonosne i neovisno od drugih povreda i obolenja ili nekih slučajnih okolnosti dovode do smrti.
  • Relativno smrtonosne povrede su takve tjelesne povrede koje su same po sebi nesmrtonosne, ali koje u vezi sa drugim povredama, obolenjima ili slučajnim okolnostima uslovljavaju smrt.

Vještačenje tjelesnih povreda može se vršiti ili pregledom povrijeđenog, ili na osnovu medicinske dokumentacije ili drugih podataka u spisu. Čl.257 Zakona o krivičnom postupku:

  • “Vještačenje tjelesnih povreda vrši se po pravilu pregledom povrijeđenog, a ako to nije mogućno ili nije potrebno na osnovu medicinske dokumentacije ili drugih podataka u spisu”.
  • Drugi stav gornjeg člana precizira zadatak vještaka-1jekara prilikom vještačenja tjelesnih povreda. Pošto tačno opiše povredu vještak će dati mišljenje, naročito o vrsti (kakva je) i težini svake pojedine povrede i njihovom ukupnom dejstvu s obzirom na njihovu prirodu ili posebne okolnosti slučaja, kakvo dejstvo te povrede obično proizvode a kakvo su u konkretnom slučaju proizvele i čime su povrede izvršene i na koji način.

Tjelesna povreda u širem smislu je svako oštećenje tjelesnog integriteta, odnosno nastanak organskog ili duševnog, oštećenja nasilnim putem, bilo namjerno (dolus), bilo nenamjerno (culpa).

Tjelesna povreda u krivično pravnom smislu je tjelesno oštećenje ili narušenje tjelesnog integriteta drugog lica.

Prema tome samopovređivanje nije krivično djelo, osim ako to djelo nije učinjeno radi ostvarivanja nekog prava, kao na primjer izbjegavanje vojne službe onesposobljavanjem (čl.215 KZ SFRJ). U tom slučaju, ta osoba neće odgovarati za nanošenje tjelesne povrede (samopovreda), nego će odgovarati samo za krivično djelo izbjegavanje vojne obaveze.

Radnja krivičnog djela sastoji se u nanošenju tjelesne povrede, pa prema tome svako djelovanje učinjeno nad jednom osobom neće biti tjelesna povreda, makar to djelovanje imalo neki neugodni osjećaj, ako ne ostavlja nikakvih vidljivih ozljeda neće predstavljati tjelesnu povredu nego će biti označeno kao zlostavljanje (šamar, povlačenje za kosu).

Objekt krivično pravne zaštite je tjelesni integritet čovjeka ođ rođenja pa do smrti, što znači da objekt ovog djela ne može biti mrtvo tijelo niti plod u ženskoj osobi, jer našim krivičnim zakonom nije predviđeno nanošenje tjelesne povrede plodu, već uništenja ploda odnosno pobačaj (čl.41 KZ SRBiH).

Expertise bodily injury

According to the outcome of his bodily injury are:

1. NO DEATH that impair health more or less, but that does not destroying life, indirectly or directly.

2. DEATH are those that either indirectly either directly cause the death of. Death bodily injury can be absolutely and relatively death death.

Absolutely death injuries such abuses which the death itself and independently of the other injuries and illness, or some random circumstances leading to death.

Relatively death injuries such bodily injury which by itself is not death itself, but that in connection with other injuries, illness or random circumstances leading to death.

Expertise bodily injury can be considered or reviewed or on the basis of medical documentation or other information on file. Čl.257 the Law on Criminal Procedure:
Expertise bodily injury is done by reviewing the rule body, and if it is not possible or is not necessary on the basis of medical documentation or other information on file.

Another member of the upper position precise task cunning doctor when expertise bodily injury. Since precise views Breach will provide expert opinion, especially on the type of (what is) and weight of each individual injury and their overall action with regard to their special nature or circumstances of the case, what action and the injury usually produced and what are the particular case originated, and how Breaches have been made and in what way.

Bodily injury in a broader sense is any damage to physical integrity, or the emergence of organic or mental, damage to force through, either deliberately (dolus), or unintentionally (culpa).

Bodily injury in the criminal legal sense is the physical damage or destruction of physical integrity of other persons.

Therefore it is not only a violation felony, unless this work is not done to further the rights of some, such as avoiding military service is not capable (čl.215 KZ SFRY). In this case, that person will not be liable for causing bodily injury (injury), but will respond only to felony evasion of military obligations.

Operating crime consists of drift bodily injury, and therefore any action done against a person will not be bodily injury, even if it had some unpleasant feeling, if it leaves no visible injuries will not pose a physical injury but will be marked as assault (box , The withdrawal of the hair).

Object criminally legal protection is the physical integrity of human ođ birth until death, which means that the object of this work can not be a dead body or fruit in the women’s person, because our criminal law is not foreseen causing bodily injury fruit, but the destruction of fruit or abortion (Art. 41 SRBiH KZ).

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.