Tumori medijastinuma

Tumor medijastinuma
Tumor medijastinuma
Tumor medijastinuma
Tumor medijastinuma

Medijastinum je ispunjen masnim i vezivnim tkivom pa mnogi tumori pokazuju predilekciju za ovaj prostor.

Medijastinum se dijeli na:

 • Prednji medijastinum, čine ga: prednje-gornji medijastinum (ispred traheje) i prednje-donji medijastinum (ispred srca)
 • Srednji medijastinum: zona srca, traheje, velikih krvnih sudova i limfnih žlijezda
 • Zadnji medijastinum: iza traheje i srca, a ispred kičme

Klinička slika:

Primarni benigni tumori medijastinuma su asimptomatski i otkrivaju se slučajno. Kada se znaci jave, oni su posljedica veličine lokalizacije i načina rasta tumora.

 • Kompresija na traheju: dispneja i kašalj
 • Kompresija na velike bronhe: sekundarne pneumonije
 • Kompresija na v. cava superior: venski zastoj u gornjem dijelu tijela
 • Lezija n. recerensa: promuklost
 • Pritisak na zadnji zid toraxa: dorzalni bol i interkostalne neuralgije
 • Povrede n. phrenicusa: elevirana dijafragma

Osim simptoma uslovljenih lokalizacijom tumora, postoje i znaci vezani za specifičnu prirodu tumora: mijastenični sindrom (timom), znaci fistule kod perforacije cista… Maligne tumore prate opšti znaci (kaheksija, slabost, temperatura).

RTG:

Vide se kao ovoidne ili okrugle kompaktne mase vezane za sjenku sredogruđa, a na profilu se vide: napred, pozadi ili središno

Dijagnoza:

Osnovno je PA snimak, a dalje CT, NMR, UZ, po potrebi i angiografija, aortogfafija, kavografija… Neophodna je i biopsija (perkutana i medijastinoskopija, torakoskopija).

Liječenje:

Oko 30% medijastinalnih tumora je maligno. Operacijom benignih tumora postiže se izlječenje, dok svaki maligni tumor ima svoj terapijski protokol.

Prednji medijastinum

 • retrosternalna struma
 • tumori timusa
 • teratomi
 • lipomi
 • limfomi
 • perikardijalne ciste
 • hemangiomi, limfangiomi
 • semiomi, horiokarcinomi
 • vaskularne lezije, aneurizme
 • dijafragmalna hernija

Retrosternalna struma:

Benigne nodularne i difuzne strume mogu se u 1-3% širiti i retrosternalno. Tada se vide kao ograničeni inkapsulirani tumori sa poljima degeneracije i cistama. Većina je asimptomatska, rijetki su znaci kompresije traheje, v.cave ili ezofagusa.

Tumori timusa:

 • Benigni tumori su lobulirane građe i dobro ograničeni
 • Mogu maligno alterisati, kada dominira invazivan rast
 • Kod 1/3 dominira mijastenični sy, ednokrina disfunkcija i imunološki ispadi
 • RTG se vide kao ovalne sjenke uz sjenku srca i velikih krvnih sudova
 • terapija je hiruška

Teratomi:

 • Benigni tumori ili dermoidne ciste su germinativni tumori sa elementima ekto, mezo i endodermalne strukture
 • Dobro ograničeni; nehomogene građe i često srasli sa okolinom
 • Otkrivaju se slučajno ili zbog komplikacija (infekcije, fistula ili hemoragije)
 • Maligni teratomi pokazuju više solidne strukture nego benigni tumori; često su veliki i lako se otkrivaju; najčešći su u 2. i 3.deceniji; prognoza im je izuzetno loša

Lipomi, fibromi:

 • Rijetki su tumori
 • Lipom u prednje-donjem medijastinumu neophodno je diferencirati od prednje dijafragmalne hernije sa prolapsom mezenterijuma i crijeva

Srednji medijastinum

 • limfomi
 • sarkoidoza
 • tuberkuloza
 • metastaze karcinoma
 • bronhogene ciste
 • hijatus hernija

Bronhogene, perikardijalne, ezofagealne ciste:

 • Po patogenezi su slične i obložene su odgovarajućim epitelom
 • Otkrivaju se slučajno ili kod komplikacija
 • Perikardna cista; desni kardiofrenični ugao
 • Bronhijalna cista; uz glavne bronhe
 • Ezofagealna; u zadnjem medijastinumu
 • Liječenje je hiruško

Limfomi:

 • Su najčešći tumori medijastinuma;
 • To su neoplazme retikuloendotelnog sistema
 • Prikazuju se kao asimetrično uvećane limfne žlijezde ili masivni tumori srednjeg i srednje-donjeg medijastinuma

Zadnji medijastinum

 • neurinomi
 • oboljenja ezofagusa
 • hladni apsces
 • aneurizma aorte
 • meningokele

Neurinomi:

 • To su najčešći tumori zadnjeg medijastinuma
 • Otkrivaju se slučajno ili zbog dorzalnog bola
 • Vide se kao dobro ograničene ovalne mase uz kičmeni stub
 • Češći su kod djece, kada su češće i maligni