Faruk Podrug treba vašu pomoć - Zdravlje, medicina, lijecenje, zdravstveni portal
Faruk Podrug

Faruk Podrug treba vašu pomoć

Faruk Podrug, mla­dić kojem je dijagnosti­ciran T- limfoblastični limfom/leukemija, na­kon primljene dvije te­rapije lijeka Nelarabine nastavlja bitku za život. Prve dvije terapije nisu bile dovoljno uspješne i nisu dovele Faruka u remisiju koja je potreb­na kako bi se omogućila transplantacija koštane srži. T- limfoblastični limfom se vraća prebrzo i djeluje agresivno tako daje po­trebno nastaviti s novim terapijama.

Cijena lijeka Nela­rabine za jednu terapi­ju iznosi 31.416,18 ma­raka. Ako želite dati svoj doprinos i spasiti Farukov život, to mo­žete uraditi pozivom na broj 090 291 033 te donirati 2 marke.

Donirati se može i uplatom na brojeve žiroračuna:

UniCredit Bank, teku­ći račun: 40428988000, transakcijski račun: 3387202604591138.

Devizni račun: SWIFT CODE: UNCR-BA22, Podrug Faruk, IBAN CODE: BA39 3386 9028 9193 0082, primatelj – broj raču­na : 40428988101 EUR, primatelj – broj računa: 40428988102 USD.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>